qd_1453-1995-bldtbxh - BLAONGTHNG BINHVXHI S:1453/LTBXHQ...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG  BINH VÀ XàHỘI   Số: 1453/LĐTBXH-QĐ    CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- o0o ----- Hà Nội , Ngày 13 tháng 10 năm 1995 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI SỐ 1453/LĐTBXH-QĐ NGÀY 13 THÁNG  10 NĂM 1995 VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI  DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ NẶNG  NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI  - Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ,  quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ. - Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 7/12/1993 của Chính phủ quy định chức 
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/22/2012 for the course ECONOMICS 15 taught by Professor Student during the Spring '12 term at American College of Computer & Information Sciences.

Page1 / 3

qd_1453-1995-bldtbxh - BLAONGTHNG BINHVXHI S:1453/LTBXHQ...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online