{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

THONG_BAO_TUYEN_DUNG_THANG_012012 - Hãy gia nh p vào đ i...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Hãy gia nh p vào đ i ngũ nhân viên tr , năng đ ng và giàu nhi t huy t c a chúng tôi. ậ ộ ẻ ộ ệ ế ủ Hãy gia nh p vào đ i ngũ nhân viên tr , năng đ ng và giàu nhi t huy t c a chúng tôi. ậ ộ ẻ ộ ệ ế ủ I: V TRÍ TUY N D NG Ị Ể Ụ I: V TRÍ TUY N D NG Ị Ể Ụ CH C DANH Ứ MÔ T CÔNG VI C Ả Ệ YÊU C U Ầ 1. Giám đ c/Phó Giám đ c Chi nhánh ố ố N i làm vi c: ơ ệ Mi n Đông Nam B : ề ộ Tây Ninh Mi n Trung – Tây Nguyên: ề Qu ng Nam; Ninh Thu n ả ậ Mi n B c ề ắ : Hà N i; Phú Th ; L ng S n; Thái Bình; ộ ọ ạ ơ Hòa Bình. • Ch đ o, ho ch đ nh và tri n khai các chính sách, m c ỉ ạ ạ ị ể ụ tiêu kinh doanh phù h p v i chi n l c và m c tiêu ợ ớ ế ượ ụ kinh doanh c a ACB. ủ • Ch đ o xây d ng các quy trình, xác đ nh nhi m v và ỉ ạ ự ị ệ ụ đi u ph i ho t đ ng các Phòng/B ph n thu c đ n v . ề ố ạ ộ ộ ậ ộ ơ ị • Ch đ o và đi u ph i m i ho t đ ng có liên quan đ n ỉ ạ ề ố ọ ạ ộ ế kinh doanh tài s n n và tài s n có trên c s t i đa hóa ả ợ ả ơ ở ố l i nhu n, gia tăng hi u qu ho t đ ng. ợ ậ ệ ả ạ ộ • Thi t l p các quy trình ki m tra, ki m soát n i b t i ế ậ ể ể ộ ộ ạ đ n v . ơ ị • Xúc ti n th ng hi u ACB tr c các đ i tác, c quan ế ươ ệ ướ ố ơ Nhà n c, công chúng… ướ • Qu n lý và phát tri n nhân viên trong Đ n v ả ể ơ ị • T t nghi p ĐH tr lên h t p trung dài h n, chính ố ệ ở ệ ậ ạ quy các tr ng ĐH công l p trong n c ho c ĐH ườ ậ ướ ặ n c ngoài (đ c qu c t công nh n), chuyên ngành: ướ ượ ố ế ậ Kinh t , Tài chính, Ngân hàng, Qu n tr kinh doanh. ế ả ị • T i thi u 08 năm kinh nghi m trong ngành kinh t , tài ố ể ệ ế chính, ngân hàng. T i thi u 05 năm kinh nghi m qu n ố ể ệ ả lý t i các v trí t c p Tr ng phòng tr lên. ạ ị ừ ấ ưở ở • Có ki n th c nâng cao v Lu t, Kinh t , Tài chính – ế ứ ề ậ ế Th ng m i. ươ ạ • K năng giao ti p t t. u tiên ng viên ng i đ a ỹ ế ố Ư ứ ườ ị ph ng, am hi u th tr ng, có kh năng duy trì và ươ ể ị ườ ả m r ng quan h khách hàng. ở ộ ệ • Ti ng Anh trình đ B tr lên, thành th o tin h c văn ế ộ ở ạ ọ phòng và các ph n m m ng d ng ngân hàng. ầ ề ứ ụ • S c kho t t, đ tu i không quá 45. ứ ẻ ố ộ ổ 2. Giám đ c/Phó Giám đ c Phòng Giao d ch ố ố ị N i làm vi c ơ ệ : Mi n Đông Nam B : ề ộ TP.HCM; Tr ng Bàng; Tân Biên ả (Tây Ninh); Tân Uyên, D u Ti ng (Bình D ng); Xuân ầ ế ươ L c, Vĩnh C u (Đ ng Nai); Đ t Đ (Bà R a - Vũng ộ ử ồ ấ ỏ ị Tàu)....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

THONG_BAO_TUYEN_DUNG_THANG_012012 - Hãy gia nh p vào đ i...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online