{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chuong 3 Lap trinh phay HDK Fanuc - Chng 3 LAP TRNH PHAY HE...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Trang 30 Chöông 3 LAÄP TRÌNH PHAY HEÄ ÑIEÀU KHIEÅN FANUC I. Nhoùm leänh laäp trình heä ñieàu khieån Fanuc. 1. Caùc leänh laäp trình cô baûn. - Leänh di chuyeån dao: G00, G01, G02, G03 - Leänh veà toïa ñoä vaø ñôn vò kích thöôùc: G90, G91, G20, G21 - Leänh veà heä toïa ñoä: G17, G18, G19, G54 G59, G92 - Leänh veà ñieåm tham chieáu: G28 - Leänh veà toác ñoä chaïy dao: F…, G94, G95, G96 - Leänh veà toác ñoä truïc chính: S…, G97, M03, M04, M05 - Leänh choïn vaø thay dao: T…, M06 - Leänh veà caùc chöùc naêng phuï: M00, M01, M02, M07, M08, M09, M25, M26, M30 2. Caùc leänh laäp trình buø tröø vaø dòch chænh dao. Caùc heä ñieàu khieån yeâu caàu laäp trình gia coâng theo toïa ñoä taâm dao (Tool Center Coordinate) thay cho ñieåm bieân treân chu vi dao caét. Do ñoù khoâng theå söû duïng tröïc tieáp toïa ñoä chi tieát vì taâm dao phaûi coù vò trí caùch ñöôøng bieân caét moät khoaûng baèng baùn kính dao. Pheùp dòch chænh vò trí taâm dao ñöôïc goïi laø buø tröø baùn kính dao (Radius Compensation). Caùc leänh laäp trình buø tröø vaø dòch chænh dao cho pheùp bieán ñoåi ñôn giaûn döõ lieäu laäp trình theo bieân daïng chi tieát gia coâng thaønh döõ lieäu ñöôøng taâm dao. Trong giaùo trình naøy, ta söû duïng thuaät ngöõ hieäu chænh dao, bao goàm: - Hieäu chænh baùn kính dao: G40, G41, G42 - Hieäu chænh chieàu daøi dao: G43, G44, G49 3. Caùc leänh veà chu trình gia coâng. Leänh chu trình gia coâng cho pheùp thöïc hieän chuoãi caùc chöùc naêng gia coâng laëp laïi baèng moät khoái leänh. Leänh chu trình haïn cheá ñöôïc vieäc xaùc ñònh toïa ñoä, giaûm ñaùng keå loãi laäp trình, tieát kieäm khoaûng 50% thôøi gian laäp trình. Coù theå phaân loaïi chu trình gia coâng thaønh ba nhoùm: - Chu trình cô baûn (Standard Cycles): G80, G81, G82... G89; - Chu trình ñaëc bieät (special cyc les): G71, G72, G73, G75, G76 … 4. Caùc leänh veà laäp trình pheùp laëp.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Trang 31 Ñeå taêng hieäu suaát laäp trình cuõng nhö giaûm thieåu kích thöôùc chöông trình cho caùc tröôøng hôïp gia coâng phöùc taïp veà hình daùng hay coù tính laëp veà quy trình, ví duï nhö khoan moät taäp hôïp loã coù cuøng ñöôøng kính vaø caùch ñeàu nhau… caùc heä ñieàu khieån CNC hieän ñaïi ñeàu ñöôïc trang bò caùc chöùc naêng laäp trình voøng laëp (Loops), chöông trình con (Subprogram). Coù theå coi voøng laëp nhö chuoãi leänh ñöôïc laëp laïi nhieàu laàn. Chöùc naêng taïo voøng laëp cho pheùp reõ nhaùnh trôû veà khoái leänh tröôùc trong chöông trình vaø thöïc hieän caùc khoái leänh trong voøng laëp theo soá laàn chæ ñònh.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}