Chuong 4 Mo phong - Chng IV: LAP TRNH GIA CONG VA MO PHONG...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Trang 39 Chöông IV: LAÄP TRÌNH GIA COÂNG VAØ MOÂ PHOÛNG TREÂN PHAÀN MEÀM WinNC GE Series 21 MB I. Caùc böôùc laäp trình. Caùc böôùc thöïc hieän laäp trình cô baûn: - Phaân tích baûn veõ. - Löïa choïn duïng cuï caét. - Laäp phieáu coâng ngheä. - Laäp trình vaø moâ phoûng: Thieát laäp caùc thoâng soá coâng ngheä. Löïa choïn dao cuï, buø tröø chieàu daøi, baùn kính (neáu caàn). Choïn cheá ñoä caét. Thöïc hieän ñöôøng chaïy dao. Ví duï: Laäp chöông trình NC cho chi tieát sau (Hình veõ trang sau). Böôùc 1: Choïn duïng cu, trình töï gia coâng vaø cheá ñoä caét goït. Maõ dao Kieåu dao Böôùc coâng ngheä. T1 Facing DM 40 Phay maët, vieàn ngoaøi. T4 Drill DM 10 Khoan moài. T5 Drill DM 6.8 Khoan loã M8. T2 Endmill DM 16 Môû roäng loã 40 T3 Endmill DM 10 Môû roäng loã 16, Slot. T6 Tap M8 Ren trong M8 T7 Chamfer Vaït caïnh. Cheá ñoä caét goït: tra theo baûng dao, vaät lieäu phoâi: hôïp kim nhoâm. Böôùc 2: Thieát keá ñöôøng chaïy dao vaø laäp trình.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Trang 40 Chöông trình NC: O0001 (DEMOPART 1) N0005 G0 G28 G91 Y0 Z0 N0010 G0 G90 G17 G40 G80 N0015 T1 M6 ( MILL DM40 FACING) N0020 G0 G54 G90 X-22 Y15 S2000 F800 M3 N0025 G43 H1 Z20 N0030 G0 Z0 N0035 G1 X140 N0040 Y50 N0045 X0 N0050 Y85 N0055 X162 N0060 G0 Z2 N0065 X124.01 Y122 N0070 Z0 N0075 G1 G91 Z-2 N0080 G90 N0085 G42 H11 N0090 M98 P0002 N0095 G1 G91 Z-2 N0100 G90 N0105 G42 H11 N0110 M98 P0002 N0115 G1 G91 Z-2 N0120 G90 N0125 G42 H11 N0130 M98 P0002 N0135 G1 G91 Z-2 N0140 G90 N0145 G42 H11 N0150 M98 P0002 N0155 G0 Z20 N0160 T4 M6 ( SPOT ) N0165 G0 G54 G90 X120 Y45 S2000 F200 M3
Background image of page 2
N0170 G43 H4 Z20 N0175 G81 Z-4.5 R2 G99 N0180 X75 Y40 N0185 X45 N0190 Y70 N0195 X20 Y80 N0200 G52 X45 Y40 (LOCAL COORDINATE) N0205 G16 X27.5 Y120 (POLAR COODINATE INTERPOLATION) N0210 Y150 N0215 Y180 N0220 Y210 N0225 Y240 N0230 Y270 N0235 Y300 N0240 Y330 N0245 G80 N0250 G15 N0255 G0 Z20 N0260 G52 X0 Y0 N0265 T5 M6 (DRILL DM6.8) N0270 G0 G54 G90 X120 Y45 S2000 F200 M3 N0275 G43 H5 Z20 N0280 G81 Z-30 R2 G99 N0285 X45 Y40 N0290 X20 Y80 N0295 G52 X45 Y40 N0300 G16 X27.5 Y120 N0305 Y150 N0310 Y180 N0315 Y210 N0320 Y240 N0325 Y270 N0330 Y300 N0335 Y330
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/22/2012 for the course ECONOMICS 15 taught by Professor Student during the Spring '12 term at American College of Computer & Information Sciences.

Page1 / 10

Chuong 4 Mo phong - Chng IV: LAP TRNH GIA CONG VA MO PHONG...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online