HD Th Hanh - TRNG H S PHAM KY THUAT TP HCM Khoa C Kh Che...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TRÖÔØNG ÑH. SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP. HCM Khoa Cô Khí Cheá Taïo Maùy. Boä moân Coâng Ngheä Töï Ñoäng. TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN TN CAD/CAM CNC Cô baûn Tp. HCM thaùng 10 naêm 2009
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
- Trang 2- LAÄP TRÌNH PHAY CNC VÔÙI WinNC GE FANUC 21MB 1. Giôùi thieäu. WinNC GE Fanuc 21 laø moät modul trong nhoùm phaàn meàm cuûa haõng EMCO vôùi caùc chöùc naêng: - Ñieàu khieån maùy CNC moâ hình vaø maùy loaïi nhoû ñöôïc söû duïng chính trong lónh vöïc giaùo duïc. - Moâ phoûng ñöôøng quyõ ñaïo caét vaø moâ phoûng quaù trình caét goït 3D qua modul 3Dview. - Hoaït ñoäng treân heä ñieàu haønh Windows. - Moâ phoûng theo taäp leänh goác cuûa heä ñieàu khieån Fanuc 21. 2. Quaûn lí chöông trình. - Taïo chöông trình môùi: (1) Choïn cheá ñoä soaïn thaûo chöông trình: F1 hoaëc chuoät phaûi (Mode Select) > F4 (Edit). (2) F12 (hoaëc chuoät traùi hoaëc chuoät phaûi 2 laàn) > F4 (PROG). (3) Ñaët teân chöông trình: baét ñaàu baèng kí töï O vaø keá tieáp laø caùc chöõ soá, toái ña laø 4 chöõ soá. Ví duï: O1, O500, O5500 . (4) Nhaán Enter. Maøn hình trôû veà cheá ñoä soaïn thaûo. - Môû chöông trình ñaõ coù trong maùy: (1) Choïn cheá ñoä soaïn thaûo chöông trình. Trong maøn hình soaïn thaûo: F3 (PRGRM) soaïn thaûo chöông trình, F4 (DIR) xem caùc chöông trình ñang coù trong maùy. (2) Nhaäp teân chöông trình caàn môû. (3) Nhaán phím muõi teân phaûi hoaëc quay xuoáng ñeå môû chöông trình. - Caùc chöông trình ñöôïc taïo ra naèm trong thö muïc: *:\WinNC32\FANUC21.M\PRG (*: Partition caøi ñaët phaàn meàm). Chöông trình coù theå ch±nh söûa ñöôïc baèng caùc phaàn meàm soaïn thaûo vaên baûn. Chuù yù: - File do chöông trình taïo ra khoâng coù phaàn môû roäng. - Chöõ O vaø soá 0 deã gaây nhaàn laãn neân ñeå phaân bieät nhau, soá 0 coù theâm neùt gaïch cheùo hoaëc daáu “.” ôû giöõa. 3. Nhaäp chöông trình.
Background image of page 2
- Trang 3- - Nhaäp caùc kí töï vaø nhaán Enter , caùc kí töï seõ ñöôïc cheøn vaøo beân phaûi cuûa daáu nhaùy. - Nhaäp caùc kí töï vaø nhaán phín Insert, caùc kí töï seõ thay theá kí töï taïi daáu nhaùy. - Di chuyeån daáu nhaùy baèng phím muõi teân. - Nhaán Enter ñeå xuoáng doøng vaø ghi caâu leänh môùi. - Block numbers (hay Sequence numbers) seõ ñöôïc töï ñoäng taïo ra moãi khi xuoáng doøng cuoái cuøng, ñöôïc duøng ñeå ñaùnh daáu caâu leänh. Moãi khi chaïy chöông trình, chöông trình seõ töøng caâu leänh töø treân xuoáng döôùi, kí töï ñaùnh daáu chA duøng ñeå tìm doøng leänh bò loãi vaø kieåm tra chöông trình deã daøng hôn. -
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

HD Th Hanh - TRNG H S PHAM KY THUAT TP HCM Khoa C Kh Che...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online