{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ksat pp hoc nhom -

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TR NG Đ I H C S PH M K THU T ƯỜ Ạ Ọ Ư Ạ Ỹ Ậ TP. H CHÍ MINH Ồ-------------------- Đ Tài : ề KH O SÁT PH NG PHÁP H C NHÓM C A SINH VIÊN KHOA CÔNG Ả ƯƠ Ọ Ủ NGH THÔNG TIN TR NG Đ I H C Ệ ƯỜ Ạ Ọ S PH M K THU T TP.HCM Ư Ạ Ỹ Ậ B MÔN: Ộ Ph ng pháp nghiên c u khoa h c giáo ươ ứ ọ d c ụ SVTH : Vũ Thùy Linh 06110074 GVHD : Đ ng Th Di u Hi n ặ ị ệ ề TP. H CHÍ MINH Ồ – 2010 Kh o sát PP h c nhóm c a SV khoa CNTT tr ng SPKT-TP.HCM ả ọ ủ ườ NH N XÉT C A GIÁO VIÊN Ậ Ủ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

ksat pp hoc nhom -

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online