phương pháp NCKH

phÆ°Æ¡ng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TR NG Đ I H C S PH M K THU T ƯỜ Ạ Ọ Ư Ạ Ỹ Ậ TP. H CHÍ MINH Ồ-------------------- Đ Tài : ề NG D NG E_LEARNING Đ XÂY D NG H C LI U CHO MÔN H C Ứ Ụ Ể Ự Ọ Ệ Ọ CÔNG NGH CH T O MÁY CHO SINH VIÊN KHOA C KHÍ CH Ệ Ế Ạ Ơ Ế T O MÁY TR NG Đ I H C S PH M K THU T TP HCM Ạ ƯỜ Ạ Ọ Ư Ạ Ỹ Ậ B MÔN: Ộ Ph ng pháp nghiên c u khoa h c giáo ươ ứ ọ d c ụ SVTH : Huỳnh Chí Thanh 07112078 Nguy n Tr n Tu n Anh ễ ầ ấ 07112005 NHÓM : 14 GVHD : Đ ng Th Di u Hi n ặ ị ệ ề TP. H CHÍ MINH – 2010 Ồ 1 NH N XÉT C A GIÁO VIÊN Ậ Ủ .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

phÆ°Æ¡ng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online