{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

canh_tay_robot_4917 - AI HC QUC GIA THNH PH H CH MINH TRNG...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
http://www.ebook.edu.vn Đ AI H C QU C GIA THÀNH PH H CHÍ MINH TR ƯỜ NG ĐẠ I H C BÁCH KHOA KHOA Đ I N- Đ I N T Đ I U KHI N T ĐỘ NG B MÔN LU N V Ă N T T NGHI P ĐỀ TÀI: THI T K CÁNH TAY ROBOT G P KH I DÙNG VI Đ I U KHI N PIC 16F877A SVTH : D ƯƠ NG BÌNH TH NH MSSV:403T0254 VÕ THANH Đ I N MSSV:403T0055 GVHD : TS. HOÀNG MINH TRÍ Ks. BÙI THANH HUY N L p : BT03TDH TP. HOÀ CHÍ MINH, Tháng 5/2008
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
http://www.ebook.edu.vn B GIÁO D C VÀ Đ ÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGH Ĩ A VI T NAM ĐẠ I H C QU C GIA TP.HCM ĐỘ C L P- T DO- H NH PHÚC TR ƯỜ NG Đ H BÁCH KHOA ----oOo---- ----oOo---- S : ……./BK Đ T KHOA : Đ I N-DI N T NHI M V LU N ÁN T T NGHI P B MÔN: Đ I U KHI N T ĐỘ NG H VÀ TÊN :D ƯƠ NG BÌNH TH NH MSSV: 403T0254 NGÀNH : Đ I U KHI N T ĐỘ NG L P :BT03T Đ H 1. Đầ u đề lu n án : THI T K MÔ HÌNH CÁNH TAY MÁY ROBOT SÁU B C T DO DÙNG VI Đ I U KHI N PIC 2. Nhi m v (yêu c u v n i dung và s li u ban đầ u): ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 3. Ngày giao nhi m v lu n án : ……………………………………………………………… 4. Ngày hoàn thành nhi m v : ……………………………………………………………… 5. H tên ng ườ i h ướ ng d n: Ph n h ướ ng d n: 1/ TS. Hoàng Minh Trí Toàn ph n 2/ ………… ........................................ ………… ........................................ 3/ ………… ........................................ ………… ........................................ N i dung và yêu c u c a LATN đ ã đượ c thông qua b môn. Ngày …. tháng …. n ă m 2008 Ch nhi m b môn Ng ườ i h ướ ng d n chính (ký tên và ghi rõ h tên) (ký tên và ghi rõ h tên) TS. NGUY N ĐỨ C THÀNH TS. HOÀNG MINH TRÍ PH N DÀNH CHO KHOA, B MÔN Ng ườ i duy t(ch m s ơ b ):……………….. Đơ n v : …………………………………... Đ i m t ng k ế t: …………………………...
Background image of page 2
http://www.ebook.edu.vn N ơ i l ư u tr lu n án: ……………………... TR ƯỜ NG ĐẠ I H C BÁCH KHOA C NG HOÀ XÃ H I CH NGH Ĩ A VI T NAM KHOA Đ I N- Đ I N T ĐỘ C L P- T DO- H NH PHÚC ----oOo---- ----oOo---- Ngày ….tháng …. n ă m 2008 PHI U CH M B O V LU N V Ă N (Dành cho ng ườ i h ướ ng d n / ph n bi n) 1. H và tên SV: ……………………………………………………………………… MSSV:………………………………..Ngành (chuyênngành):……………………. 2. Đề tài:……………………………………………………………………………….
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 108

canh_tay_robot_4917 - AI HC QUC GIA THNH PH H CH MINH TRNG...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online