ch0 - M u a Mc ch nghin cu ca mn hc Vt liu hc l khoa hc...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
®Çu a) Môc ®Ých nghiªn cøu cña m«n häc VËt liÖu häc lμ khoa häc nghiªn cøu mèi quan hÖ gi÷a cÊu tróc vμ tÝnh chÊt cña vËt liÖu, trªn c¬ së ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p c«ng nghÖ nh»m c¶i thiÖn tÝnh chÊt vμ sö dông thÝch hîp vμ ngμy mét tèt h¬n. b) §èi t îng nghiªn cøu - V Ë t l i Ö u VËt liÖu ë ®©y chØ dïng ®Ó chØ nh÷ng vËt r¾n mμ con ng êi sö dông ®Ó chÕ t¹o dông cô, m¸y mãc, thiÕt bÞ, x©y dùng c«ng tr×nh vμ ngay c¶ ®Ó thay thÕ c¸c bé phËn c¬ thÓ hoAc thÓ hiÖn ý ®å nghÖ thuËt. Nh vËy tÊt c¶ c¸c chÊt láng, khÝ cho dï rÊt quan träng song còng kh«ng ph¶i lμ ®èib t îng nghiªn cøu cña m«n häc. c) Bèn nhãm vËt liÖu chÝnh (h×nh 0. 1 ): VËt liÖu kim lo¹i : chñ yÕu lμ hîp kim= h 2 KL+ ¸kim hoAc KL kh¸c - dÉn nhiÖt, dÉn ®iÖn cao, cã ¸nh kim, ph¶n x¹ ¸nh s¸ng, kh«ng cho ¸nh s¸ng th êng ®i qua, dÎo, dÔ biÕn d¹ng (c¸n, kÐo, rÌn, Ðp) tÝnh c«ng nghÖ tèt - cã ®é bÒn c¬ häc, nh ng kÐm bÒn hãa häc, trõ ±l, c¸c kim lo¹i th«ng dông kh¸c nh : Fe, Cu, . .. ®Òu kh¸ nAng, nhiÖt ®é ch¶y biÕn ®²i trong ph¹m vi tõ thÊp ®Õn cao nªn ®¸p øng ® îc yªu cÇu ®a d¹ng cña kü thuËt. Ceramic (vËt liÖu v« c¬) : Lμ hîp chÊt gi÷a KL, silic víi ¸ kim («xit, nitrit, cacbit), bao gåm c¸c lo¹i: gèm vμ VLCL, thñy tinh & gèm thuû tinh, xim¨ng & bªt«ng. - cøng, gißn, bÒn ë nhiÖt ®é cao, bÒn hãa häc - dÉn nhiÖt vμ dÉn ®iÖn rÊt kÐm (c¸ch nhiÖt vμ c¸ch ®iÖn) Polyme (vËt liÖu h÷u c¬): Cã nguån gèc h÷u c¬, thμnh phÇn hãa häc chñ yÕu lμ C, H vμ c¸c ¸ kim, cã cÊu tróc ph©n tö lín. - nhÑ, dÉn nhiÖt, dÉn ®iÖn kÐm
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/22/2012 for the course ECONOMICS 15 taught by Professor Student during the Spring '12 term at American College of Computer & Information Sciences.

Page1 / 3

ch0 - M u a Mc ch nghin cu ca mn hc Vt liu hc l khoa hc...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online