ch1_cautructinhthevasuhinhthanh - 4 Ch − ¬ng 1 CÊu...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 4 Ch − ¬ng 1 CÊu tróc tinh thÓ vμ sù h×nh thμnh 1.1. CÊu t¹o vμ liª n kÕ t nguyª n tö nguyª n tö = h¹ t nh© n + electron = (proton + n¬tron) + electron n¬tron kh«ng mang ®iÖ n proton mang ®iÖ n d − ¬ng = ®iÖ n tÝ ch cña electron → ng/tö trung hoμ Kh¸ i niÖ m c¬ b¶ n vÒ cÊ u t¹ o nguyª n tö CÊ u h× nh electron (electron configuration) chØ râ: sè l − îng tö chÝ nh ( 1 , 2, 3...), ký hiÖ u ph© n líp (s, p, d...), sè l − îng electron thuéc ph© n líp (sè mò trª n ký hiÖ u ph© n líp). VÝ dô: Cu cã Z = 29 cã cÊ u h× nh electron lμ 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 1 4s 1 qua ®ã biÕ t ® − îc sè electron ngoμ i cïng (ë ®© y lμ 1 , hãa trÞ 1 ). C¸c kim lo¹ i chuyÓ n tiÕ p: Fe cã Z = 26: 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 1.1.2. C¸c d¹ng liª n kÕ t nguyª n tö trong chÊt r¾n C¸c lo¹ i vË t liÖ u kh¸ c nhau cã thÓ tån t¹ i c¸ c d¹ ng liª n kÕ t riª ng. Sù kh¸ c nhau cña c¸ c d¹ ng liª n kÕ t ®ã còng lμ nguyª n nh© n t¹ o nª n c¸ c tÝ nh chÊ t kh¸ c nhau. a. Liª n kÕt ®ång hãa trÞ a. Liª n kÕt ®ång hãa trÞ a. Liª n kÕt ®ång hãa trÞ a. Liª n kÕt ®ång hãa trÞ Lμ liª n kÕ t cña hai (hoA c nhiÒ u) nguyª n tö gãp chung nhau mét sè electron hãa trÞ ®Ó cã ®ñ t¸ m electron ë líp ngoμ i cïng. Cã thÓ lÊ y ba vÝ dô nh − sau (h× nh 1 . 1 ). • Clo cã Z= 1 7 ( 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 ), cã 7e ë líp ngoμ i cïng, 2 nguyª n tö Cl mçi nguyª n tö gãp chung 1 electron ®Ó líp ngoμ i cïng 8e (h× nh 1 . 1 a). + a) b) c) H× nh 1 . 1 . S¬ ®å biÓu diÔn liªn kÕt ®ång hãa trÞ a. ph©n tö clo, b. giecmani (Ge), c. mªtan (CH 4 ) • Giecmani (Ge, z=32) cã 4e líp ngoμ i cïng (4s 2 , 4p 2 ), 4 nguyª n tö gãp chung (h× nh 1 . 1 b). Liª n kÕ t gi÷a c¸ c nguyª n tö cïng lo¹ i (tõ IVB VIIB nh − Cl, Ge) lμ lo¹ i ®ång cùc, cßn gi÷a c¸c nguyª n tè kh¸ c lo¹ i nh − CH 4 lμ lo¹ i dÞ cùc. • Mª tan (CH 4 ). Cacbon (z=6), cã 4e líp ngoμ i cïng vμ 4 nguyª n tö H ®Ó mçi nguyª n tö nμ y gãp cho nã 1 electron lμ m cho líp electron ngoμ i cïng ®ñ 8 (h× nh 1 . 1 c). b. Liª n kÕ t ion b. Liª n kÕ t ion b. Liª n kÕ t ion b. Liª n kÕ t ion KL nhãm IB (Cu, ¡g, ¡u), IIB (Zn, Cd, Hg) trao e c¸ c nguyª n tè : VIB (O, S...), VIIB (H, F, Cl, Br, I). C¸ c «xit kim lo¹ i nh − ¡l 2 O 3 , MgO, CaO, Fe 3 O 4 , NiO... cã xu thÕ m¹ nh víi t¹ o liª n kÕ t ion. • Liª n kÕ t ion cμ ng m¹ nh khi líp ngoμ i cïng (cho) chøa Ý t e, nhËn n» m cμ ng gÇ n h¹ t nh© n. • Liª n kÕ t kh«ng ®Þ nh h − íng (®Þ nh h − íng th× x¸ c suÊ t liª n kÕ t lín nhÊ t theo ph − ¬ng nèi t© m c¸ c nguyª n tö), vË t liÖ u cã liª n kÕ t ion th× tÝ nh gißn cao....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 18

ch1_cautructinhthevasuhinhthanh - 4 Ch − ¬ng 1 CÊu...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online