Tac gia - T¸c gi PGS TS NguyÔn V¨n T− Bé m«n VËt...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: T¸c gi¶ PGS. TS. NguyÔn V¨n T− Bé m«n : VËt liÖu häc vµ NhiÖt luyÖn §¹i häc B¸ch khoa Hµ néi Ngµy sinh: 19 th¸ng 1 n¨m 1951 N¬i sinh: Phó c−êng, Ba v×, Hµ t©y Kü s−: 1975, §HBK Hµ néi TiÕn sü: 1988, INPG Céng Hoµ Ph¸p, PGS: 1996 §· xuÊt b¶n: VËt liÖu häc, nxb KHKT, 1996 Xö lý bÒ mÆt, nxb §HBK Hµ néi, 1999 ¡n mßn vµ b¶o vÖ vËt liÖu, nxb KHKT, 2002 Trë l¹i Menu chÝnh 8/15/2003 1 ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/22/2012 for the course ECONOMICS 15 taught by Professor Student during the Spring '12 term at American College of Computer & Information Sciences.

Ask a homework question - tutors are online