Tieu chuan thep - Nhn bit cc tiu chun thp quc t iso Tiu...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NhËn biÕt c¸c tiªu chuÈn thÐp quèc tÕ z Tiªu chuÈn iso z Tiªu chuÈn DIN z Tiªu chuÈn NF z Tiªu chuÈn JIS z Tiªu chuÈn Bs
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Quy íc x chØ con sè chØ mét ch÷
Background image of page 2
Tiªu chuÈn iso ThÐp chÕ t¹o m¸y z Th Ð p cacbon C xx cacbon phÇn v¹n cacbon VÝ dô: C20 lμ thÐp cacbon 0,2%C z Th Ð p hîp kim xx xx phÇn v¹n cacbon %nt HK nh©n hÖ sè ký hiÖu HH cña nt HK HÖ sè VÝ dô: 36CrNiMo4 lμ thÐp HK 0,36%C, Cr=4/4=1% 4 cho Cr,Co,Mn,Ni,Si,W 10:Al,Be,Cu,Mo,Nb,Pb,Ta,Ti,V,Zr 100: Ce,N,P,S 1000: B
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Tiªu chuÈn iso z Th Ð p dông cô z ThÐp cacbon TC xxx chØ thÐp dông cô phÇn v¹n cacbon z Th Ð p giã HS x -x %nt cña W -M o -V -C o z Th Ð p kh«ng gØ Type x sè thø tù
Background image of page 4
Tiªu chuÈn DiN DIN 1 7006 ( pha biÕn ) z Th Ð p chÕ t¹o m¸y z ThÐp cacbon z Th Ð p hîp kim z Th Ð p dông cô z ThÐp cacbon nh ISO, thAy T b»ng W z Th Ð p hîp kim nh ISO Gièng nh ISO
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Tiªu chuÈn DiN DIN 1 7007, 7 ch÷ sè ( Ýt gAp ) x xx xx xx lo¹i vËt liÖu ph ¬ng ph¸p chÕ t¹o hμm l îng cacbon hoAc HK nhãm thÐp 0-gang 1-thÐp 00 ÷ 06=thÐp C th êng 11,12= thÐp C tèt
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

Tieu chuan thep - Nhn bit cc tiu chun thp quc t iso Tiu...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online