LTHI111_DH_L1D3 - Trng i hc M TP.H Ch Minh Phng Qun l o to...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh Phòng Qu ản lý đ ào t ạo STT GI ẢNG VI ÊN TÊN MÔN H ỌC MÃ MH L ỚP NHÓM S Ỉ SỐ NGÀY THI CA THI ĐĐT KHOA GHI CHÚ 1 Ph ạm Khắc Thông Ti ếng Anh 3 (Kinh tế) GENG1503 _TTAN3 DD32 40 20/02/2012 3 DDA BCB 2 Mai Trí Bình Ti ếng Anh 3 (Kinh tế) GENG1503 _TTAN3 DD31 39 20/02/2012 3 DDA BCB 3 Nguy ễn Ngọc Sỹ Ti ếng Anh 3 (Kinh tế) GENG1503 _BANCB01 KI17 22 20/02/2012 3 DDA BCB 4 Lê Tân Ti ến Ti ếng Anh 3 (Kinh tế) GENG1503 _TTAN3 DD30 42 20/02/2012 3 DDA BCB 5 Lê Phương Thảo Ti ếng Anh căn bản 1 - K.2009 GENG1401 DH11TN06 TN16 45 13/02/2012 1 DDA BCB 6 Lê Phương Thảo Ti ếng Anh căn bản 1 - K.2009 GENG1401 _BANCB01 TN1H 36 13/02/2012 1 DDA BCB 7 Dương Xuân Phương Ti ếng Anh căn bản 1 - K.2009 GENG1401 DH11KT04 KT14 32 13/02/2012 1 DDA BCB 8 Dương Xuân Phương Ti ếng Anh căn bản 1 - K.2009 GENG1401 DH11KT05 KT15 55 13/02/2012 1 DDA BCB 9 Lê Minh Phương Thủy Ti ếng Anh căn bản 1 - K.2009 GENG1401 DH11QT06 QT16 41 13/02/2012 1 DDA BCB 10 Tôn Th ất Tr ình Ti ếng Anh căn bản 1 - K.2009 GENG1401 DH11TN11 TN1B 36 13/02/2012 1 DDA BCB 11 Nguy ễn Thị Kim Chi Ti ếng Anh căn bản 1 - K.2009 GENG1401 DH11TH03 TH13 59 13/02/2012 1 DDA BCB 12 Nguy ễn Thị Kim Chi Ti ếng Anh căn bản 1 - K.2009 GENG1401 _BANCB01 TN1G 45 13/02/2012 1 DDA BCB 13 Lê Ng ọc Điệp Ti ếng Anh căn bản 1 - K.2009 GENG1401 DH11LK05 LK15 43 13/02/2012 1 DDA BCB 14 Lê Ng ọc Điệp Ti ếng Anh căn bản 1 - K.2009 GENG1401 DH11LK06 LK16 31 13/02/2012 1 DDA BCB 15 Võ Bá Hu Ti ếng Anh căn bản 1 - K.2009 GENG1401 DH11KT11 KT1B 40 13/02/2012 1 DDA BCB 16 Võ Bá Hu Ti ếng Anh căn bản 1 - K.2009 GENG1401 DH11KT12 KT1C 32 13/02/2012 1 DDA BCB 17 Nguy ễn Thanh Mai Ti ếng Anh căn bản 1 - K.2009 GENG1401 DH11LK07 LK17 37 13/02/2012 1 DDA BCB 18 Nguy ễn Thanh Mai Ti ếng Anh căn bản 1 - K.2009 GENG1401 DH11LK08 LK18 28 13/02/2012 1 DDA BCB 19 Tr ần Phước Kim Sơn Ti ếng Anh căn bản 1 - K.2009 GENG1401 CD11TH01 HT11 39 13/02/2012 1 DDA BCB 20 Tr ần Phước Kim Sơn Ti ếng Anh căn bản 1 - K.2009 GENG1401 DH11KT06 KT16 39 13/02/2012 1 DDA BCB 21 Tr ần Phước Kim Sơn Ti ếng Anh căn bản 1 - K.2009 GENG1401 DH11KT07 KT17 33 13/02/2012 1 DDA BCB 22 Lê Tân Ti ến Ti ếng Anh căn bản 1 - K.2009 GENG1401 DH11DN02 DN12 39 13/02/2012 1 DDA BCB C ộng h òa xã h ội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc L ỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2011-2012 (ĐỢT 3) H Ệ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
STT GI ẢNG VI ÊN TÊN MÔN H ỌC MÃ MH L ỚP NHÓM S Ỉ SỐ NGÀY THI CA THI ĐĐT KHOA GHI CHÚ 23 Tr ần Thị Anh Tú Ti ếng Anh căn bản 1 - K.2009 GENG1401 DH11KT08 KT18 30 13/02/2012 1 DDA BCB 24 Tr ần Thị Anh Tú Ti ếng Anh căn bản 1 - K.2009 GENG1401 DH11KT09 KT19 28 13/02/2012 1 DDA BCB 25 Hoàng H ồ Trang Ti ếng Anh căn bản 1 - K.2009
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/22/2012 for the course ECONOMICS 15 taught by Professor Student during the Spring '12 term at American College of Computer & Information Sciences.

Page1 / 11

LTHI111_DH_L1D3 - Trng i hc M TP.H Ch Minh Phng Qun l o to...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online