QT - BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HCM COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc DANH SAÙCH SINH VIEÂN TOÁT NGHIEÄP NAÊM 2011 - ÑÔÏT 2 NGAØNH: (Keøm theo quyeát ñònh soá: /QÑ-ÑHKT-QLÑT&CTSV, ngaøy / / 20 ) QUAÛN TRÒ KINH DOANH CHUYEÂN NGAØNH: QUAÛN TRÒ KINH DOANH TOÅNG HÔÏP KHOÙA - HEÄ ÑAÏI HOÏC CHÍNH QUY 33 STT STT STT STT Lôùp Lôùp Lôùp Lôùp Hoï vaø teân Hoï vaø teân Hoï vaø teân Hoï vaø teân Ngaøy sinh Ngaøy sinh Ngaøy sinh Ngaøy sinh Nôi sinh Nôi sinh Nôi sinh Nôi sinh Ñieåm TB Ñieåm TB Ñieåm TB Ñieåm TB Xeáp haïng Xeáp haïng Xeáp haïng Xeáp haïng Giôùi tính Giôùi tính Giôùi tính Giôùi tính 1 QT01 Ñoaøn Ngoïc 20/10/89 Ñaêk Laêk 6.53 TBK Höng Nam 2 QT01 Ñinh Quang 10/09/88 Gia Lai 6.30 TBK Minh Nam 3 QT02 Phaïm Thò Caåm 18/01/89 Quaûng Nam 6.81 TBK Haèng Nöõ 4 QT02 Huyønh Thò Thi 13/03/89 Quaûng Ngaõi 6.89 TBK Thaûo Nöõ 5 QT02 Ngoâ Ngoïc 20/08/89 Phuù Yeân...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

QT - BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online