QT - BO GIAO DUC VA AO TAO TRNG AI HOC KINH TE TP. HCM CONG...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: BO GIAO DUC VA AO TAO TRNG AI HOC KINH TE TP. HCM CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIET NAM oc lap - T do - Hanh phuc DANH SACH SINH VIEN TOT NGHIEP NAM 2011 - T 2 NGANH: (Kem theo quyet nh so: /Q-HKT-QLT&CTSV, ngay / / 20 ) QUAN TR KINH DOANH CHUYEN NGANH: QUAN TR KINH DOANH TONG HP KHOA - HE AI HOC CHNH QUY 33 STT STT STT STT Lp Lp Lp Lp Ho va ten Ho va ten Ho va ten Ho va ten Ngay sinh Ngay sinh Ngay sinh Ngay sinh Ni sinh Ni sinh Ni sinh Ni sinh iem TB iem TB iem TB iem TB Xep hang Xep hang Xep hang Xep hang Gii tnh Gii tnh Gii tnh Gii tnh 1 QT01 oan Ngoc 20/10/89 ak Lak 6.53 TBK Hng Nam 2 QT01 inh Quang 10/09/88 Gia Lai 6.30 TBK Minh Nam 3 QT02 Pham Th Cam 18/01/89 Quang Nam 6.81 TBK Hang N 4 QT02 Huynh Th Thi 13/03/89 Quang Ngai 6.89 TBK Thao N 5 QT02 Ngo Ngoc 20/08/89 Phu Yen...
View Full Document

Page1 / 2

QT - BO GIAO DUC VA AO TAO TRNG AI HOC KINH TE TP. HCM CONG...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online