Opmerkingen week 7 - Belangrijke opmerkingen bij toetsen...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Belangrijke opmerkingen bij toetsen week 7: Omdat geldt () 2 x axb x ab xa b ++ = + + + kun je 2 x Sx P + + ontbinden in ) ( x ax + b + waarbij S de som is van a en b en P het product is van a en b . x kan bij voorbeeld ook 3 u of y zijn! Wanneer bij breuken een gezamenlijke factor voorkomt in teller en noemer kun je –wanneer deze factor niet gelijk is aan 0– deze factor wegdelen en de breuk “vereenvoudigen”. Wanneer je breuken gaat optellen, vereenvoudig je in principe eerst de breuken zo ver als mogelijk en dan maak je de noemers gelijknamig. Als je een derdegraads polynoom moet ontbinden in factoren kun je vaak een nulpunt ( x = a ) van het polynoom vinden door de delers van de constante term te onderzoeken; de factor x a is dan met behulp van “staartdelen” buiten haakjes te halen: Merkwaardige producten: 2 . Deze merkwaardige producten gebruik je beide kanten op: “van rechts naar links” als je haakjes moet verdrijven en “van links naar rechts”als je wilt ontbinden in factoren en bijvoorbeeld een gezamenlijke term buiten haakjes wilt halen.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/22/2012 for the course ECON 158P taught by Professor Bogers during the Winter '10 term at Universiteit van Amsterdam.

Page1 / 3

Opmerkingen week 7 - Belangrijke opmerkingen bij toetsen...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online