Opmerkingen week 8 - Belangrijke opmerkingen bij toets 8:...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Belangrijke opmerkingen bij toets 8: Bij het oplossen van een vergelijking waarbij de coëfficiënten breuken zijn, is het handig om met het kleinste gemene veelvoud van de noemers te vermenigvuldigen. Als je een lineaire vergelijking moet oplossen kun je het beste de haakjes weghalen, de variabelen naar één kant brengen en de constanten naar de andere kant. Als je moet oplossen ( 29 ( 29 met 0 px q rx s v v + + = kun je het beste de haakjes verdrijven en “tot 0 herleiden”: 2 0 ax bx c + + = 1 als oneven n n n x a x a a n = = = . 1 1 of als even en 0 n n n n n x a x a a x a a n a = = = =- =- . Als je moet oplossen 2 2 A B = , dan geldt A B = of A B =- . Als je moet oplossen 2 2 2 A c B = , dan geldt A c B = ⋅ of A c B =- ⋅ . Als je moet oplossen c d A B = , dan geldt d A c B = ⋅ en 0 A en 0 B . Je moet dit altijd aan het eind controleren, want het kan goed zijn dat je deelt door 0 bij de oorspronkelijke vergelijking en dan heb je geen oplossing. Je moet dan niets invullen en later bij het graden wordt er gemeld dat je niets hebt ingevuld bij een vraag, maar als je dan nog eens op grade drukt, gaat het goed. Als je moet oplossen A B = , dan geldt 2 A B = en 0 A en 0 B . Je moet dit altijd aan het eind controleren, want het kan goed zijn dat er een negatief getal onder de wortel staat bij de oorspronkelijke vergelijking en dan heb je geen
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/22/2012 for the course ECON 158P taught by Professor Bogers during the Winter '10 term at Universiteit van Amsterdam.

Page1 / 5

Opmerkingen week 8 - Belangrijke opmerkingen bij toets 8:...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online