{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Opmerkingen week 9 - Belangrijke opmerkingen bij toetsen...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Belangrijke opmerkingen bij toetsen week 9: Delen door 0 is niet gedefinieerd. Het kleinste gemene veelvoud (kgv) van twee gehele getallen is het kleinste gehele getal waarvan de beide getallen een deler zijn. Je kunt breuken pas onder één noemer brengen bij optellen of aftrekken als de noemers gelijk zijn. Daarvoor heb je vaak het kleinste gemene veelvoud nodig. Een kwadraat kun je voor de wortel halen: 2 2 ( 0 en 0). a b a b a b a b = = Je kunt “een breuk uit de wortel halen”: 2 2 1 1 ( 0 en 0). a ab ab ab a b b b b b = = = Merkwaardige producten: ( 29 ( 29 ( 29( 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 , 2 , en a b a ab b a b a ab b a b a b a b = + + - = - + - + = - . Deze merkwaardige producten gebruik je beide kanten op: “van rechts naar links” als je haakjes moet verdrijven en “van links naar rechts”als je wilt ontbinden in factoren en bijvoorbeeld een gezamenlijke term buiten haakjes wilt halen. Wanneer bij optellen of aftrekken van termen alle termen een zelfde factor hebben, kun je deze factor buiten haakjes halen. Omdat geldt ( ( 2 ( ) x a x b x a b x ab + = + + + kun je 2 x Sx P + ontbinden in ( ( x a x b + waarbij S de som is van a en b en P het product is van a en b . x kan bij voorbeeld ook 3 u of y zijn! Wanneer bij breuken een gezamenlijke factor voorkomt in teller en noemer kun je –wanneer deze factor niet gelijk is aan 0- deze factor wegdelen en de breuk “vereenvoudigen”. Wanneer je breuken gaat optellen, vereenvoudig je in principe eerst de breuken zo ver als mogelijk en dan maak je de noemers gelijknamig. Bij het oplossen van een vergelijking waarbij de coëfficiënten breuken zijn, is het handig om met het kleinste gemene veelvoud van de noemers te vermenigvuldigen.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}