Tentamen jan 2010 uitwerkingen

Tentamen jan 2010 uitwerkingen - Uitwerkingen tentamen...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Uitwerkingen tentamen 8-1-2010 Opgave 1 1 4 () x fx x a.    22 1 41 1 42 1 21 2 4 1 2      2 4 1  xx x x x x x b. 2 2 24 x 1 0 ) ( x f 2 2 0 1 x 2 x . Tekenoverzicht van f 0 12   (rand) minimum bij 1 x   , y = (1 ) f = 0. (absoluut) maximum bij , y = 2 x 3 (2) 0,2887 6 f  . c. 11 (0) ; (0) ff  6 Vergelijking raaklijn: 1 1 (of ) 6 1 6 4 yx y x  Grafiek (niet gevraagd): -1 1 2 3 4 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 Opgave 2 a. Natuurlijk geldt, . 0 p Als q stijgt neemt p af. 100 100 0 100 log(10) 1 qp   Dus, 0 q als . 0 100 p 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
b. () - == ´ + + 1 100 100 log(3 10) log(3 10) pq q  2 2 22 2 , 33 0 0 100 log(3 10) (3 10)ln(10) (3 10) log(3 10) ln(10) 3 log(3 10) 0 100 300 (3 10)ln(10) Andere manier: log(3 10) (3 10) log(3 10) ln(10) 100 100 100 30 50 log(100) log(10 ) 2 dp q dq q qq q dp q dq q qp dp dq        2 50, 30 ,5 0 , 3 0 0 , 3 0 300 3 0,3257 4ln(10) (100) log(100) ln(10) 1 4ln(10) 3,0701 3 dq dp dp dq  c.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Tentamen jan 2010 uitwerkingen - Uitwerkingen tentamen...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online