Tentamen jan 2011 - UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Faculteit...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Afdeling Kwantitatieve Economie Wiskunde 1 14 januari 2011 9:00 – 11:30 uur - Tijdens het tentamen is het gebruik van het uitgereikte formuleblad en een zakrekenmachine toegestaan. - Boek, grafische rekenmachine en syllabus mogen niet gebruikt worden. - De puntenverdeling over de verschillende opgaven is: 17, 18,10, 15, 15, 25 - Tentameninzage is mogelijk vanaf de uitslagdatum. Aanmelden bij de coördinator wiskunde 1. - Vanaf maandag 24 januari 2011 zijn de uitwerkingen te raadplegen via: http://blackboard.ic.uva.nl/- N.B. Begin iedere opgave op een nieuwe pagina. - Tip! Lees eerst het hele tentamen door. Verdeel je tijd verstandig over de opgaven en blijf niet te lang met een (deel) opgave bezig als je er niet uit komt. Opgave 1 (17) Het verband tussen de aangeboden hoeveelheid q en de prijs p van een bepaald goed wordt weergegeven door de functie: 0 1 50 2 80 , ( ) p q f p = = ⋅- a. Bepaal voor welke prijs er een positief aanbod is. Rond uw antwoord af op twee decimalen. Bepaal voor welke prijs er een positief aanbod is....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Tentamen jan 2011 - UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Faculteit...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online