Tentamen juni 2009 uitwerkingen

Tentamen juni 2009 uitwerkingen - Uitwerkingen wiskunde 1...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Uitwerkingen wiskunde 1, 23 juni 2009 Opgave 1 a. 0 ) ( = x f 0 e 2 2 3 2 = x x x , , = = = = 28; 0 2 2 3 2 = x x ac 4 2 ) 2 ( 2 3 = a b 2 = 2 = c D b ) 2 ( 3 4 24 4 + 7 2 28 = f dus 0 ) ( = x 6 7 2 2 = x ± = 7 3 1 3 1 ± benaderingen: 7 3 1 3 1 + 1,2153 en 7 3 1 3 1 0,5486 b. = ) ( x f x x x e 2 2 3 2 = ) ( x f 2 2 ) (e e ) 2 2 3 ( ) 2 6 ( e x x x x x x = 2 2 ) (e ) 2 2 3 2 x x x x + + 6 ( e x = 2 2 ) (e ) 8 3 ( e x x x x + = x x x e 8 3 2 + c. Punt op l : = = 1 = x y ) 1 ( f 1 e 2 2 3 = e 1 ( 0,3679) helling van : = l f ) 1 ( 1 e 8 + 3 = e 5 ( 1,8394) vergelijking van l : ) 1 ( e 5 e 1 = x y e 5 e 5 e 1 = + x y e 6 e 5 = x y d. 0 ) ( = x f 0 e 8 3 2 = + x x x 0 8 3 2 = + x x 0 8 3 2 = x x 0 ) 8 3 ( = x x 0 8 3 = 0 x = x 3 8 0 = = x x tekenoverzicht van : f 3 8 0 0 0 − − + + + minimum bij 0 = x , y = = ) 0 ( f 0 e 2 0 0 = 1 2 = 2 maximum bij 3 8 = x , y = ) ( 3 8 f = 3 / 8 3 8 2 3 8 e 2 2 ) ( 3 = 3 / 8 3 16 3 64 e 2 = 3 / 8 e 14 ( 0,9728) e. = ) ( x f x x x e 8 3 2 + = ) ( x f 2 2 ) (e e ) 8 3 ( ) 8 6 ( e x x x x x x + + = 2 2 ) (e ) 8 3 8 6 ( e x x x x x + + = 2 2 ) (e ) 8 14 3 ( e x x x x + = x x x e 8 14 3 2 + 0 = ) ( x f 0 8 = + x D e 14 3 2 x x , , = = = = 100; 0 8 14 3 2 = + x
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Tentamen juni 2009 uitwerkingen - Uitwerkingen wiskunde 1...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online