Tentamen juni 2010 uitwerkingen

Tentamen juni 2010 uitwerkingen - Concept uitwerkingen...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Concept uitwerkingen tentamen 22-6-2010 Opgave 1 a. Het domein van u is , dus we willen dat 0 u 31 x 0 , ofwel dat 1 3 x . De exponentiële functie heeft als domein alle 4 e x , dus het domein van f is 1 . 3 x x  b. Met behulp van de productregel en de kettingregel: 44 3 '( ) 3 1 . 23 1 xx fx e x e x    c. Voor x in het domein van f geldt 4 33 23 0 3 0 3 1 0 3 3 23 13 1 5 0 3 2 ( ) 0 5 6 0 . 6 1 x e x e e x x x          1 0 Tekenschema ' f voor 1 5 2 x  : 5 1 26 0 5  Dus absoluut maximum bij 5 6 x met waarde 19/6 53 () 62 fe 29,06. Verder (rand)minima bij 1 2 x met waarde 7/2 1 2 3 , 4 2 x 2 2 e f  5 en bij met waarde 14 (5) 1,38. f e Dus absoluut minimum bij 5. x Opgave 2 a. q = 100 ofwel 100 225 30 2 p p 0 ) 25 )( 5 ( p p Dit geeft met 15 0 p de enige oplossing p = 5. b. 30 2 p dp dq ; zodat 22 2( 1 5 ) 2 (2 30) 30 225 ( 15) 15 q p p pp p Ep p p  . c. Inelastisch als 1 q p E , ofwel als 1 15 2 1 p p . Dan moet gelden: 15 2 1 p p én 1 15 2 p p én 15 0 p . Ofwel: 0 15 15 3 p p én 0 15 15 p p én 15 0 p . Hieruit volgt: 0 15 0 15 15 15 p of 5 p p p 5 p .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Tentamen juni 2010 uitwerkingen - Concept uitwerkingen...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online