Tentamen maart 2009 uitwerkingen

Tentamen maart 2009 uitwerkingen - Opgave 1 2 x 2 3x = 0 2...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Opgave 1 a. Snijpunten met de x -as: 0 ) ( = x f 0 e 3 2 2 = x x x 0 3 2 2 = x x 0 ) 3 2 ( = x x 0 3 2 0 = x = x 2 3 0 = = x x snijpunten van de grafiek met de x -as: en ) 0 , 0 ( ) 0 , ( 2 3 Tekenoverzicht van : f 2 3 0 0 0 + + + + + + dus voor 0 ) ( > x f 2 3 0 > < x x en 0 ) ( < x f voor 2 3 0 < < x . b. = ) ( x f x x x e 3 2 2 = ) ( x f 2 2 ) (e e ) 3 2 ( ) 3 4 ( e x x x x x x = 2 2 ) (e e ) 3 2 3 4 ( x x x x x + = x x x x 4 e 3 2 3 2 + = x x x e 3 7 2 2 + . Punt op : l 1 = x y = = ) 1 ( f e 3 2 = e 1 ( 0,3679) helling van : = l ) 1 ( f e 3 7 2 + = e 2 ( 0,7358) vergelijking van l : ) 1 ( e 2 e 1 = x y e 2 e 2 e 1 = + x y e 3 e 2 = x y c. 0 ) ( = x f 0 e 3 7 2 2 = + x x x 0 3 7 2 2 = + x x 0 3 7 2 2 = + x x 2 = a , , = = = 7 = b 3 = c D ac b 4 2 3 2 4 ) 7 ( 2 24 49 = 25; 5 = 25 dus 0 ) ( = x f 4 5 7 ± = x 2 1 3 = = x x tekenoverzicht van : f 3 0 0 2 1 + + + minimum bij 2 1 = x , y = ) ( 2 1 f = 2 1 2 1 4 1 e 3 2 = 2 1 e 1 ( 0,6065) maximum bij , y = = 3 = x ) 3 ( f 3 e 3 3 9 2
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Tentamen maart 2009 uitwerkingen - Opgave 1 2 x 2 3x = 0 2...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online