Tentamen maart 2009 - UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Faculteit...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Afdeling Kwantitatieve Economie Wiskunde 1 27 maart 2009 16:00 – 18:30 - Tijdens het tentamen is het gebruik van het uitgereikte formuleblad en een zakrekenmachine toegestaan. - Boek, grafische rekenmachine en syllabus mogen niet gebruikt worden. - De puntenverdeling over de verschillende opgaven is: 22, 20, 18, 20, 20. - De uitslag is uiterlijk binnen 18 werkdagen na dit tentamen. - Tentameninzage is mogelijk vanaf de uitslagdatum. Aanmelden bij de coördinator wiskunde 1. - Vanaf maandag 30 maart 2009 zijn de uitwerkingen te raadplegen via: http://blackboard.ic.uva.nl/ - N.B. Begin iedere opgave op een nieuwe pagina. Opgave 1: (22 punten) Gegeven is de functie = ) ( x f x x x e 3 2 2 a. Bereken de snijpunten van de grafiek van met de x -as. f Geef aan op welke intervallen de functie positief dan wel negatief is. b. Lijn l is de raaklijn aan de grafiek van in het punt met f 1 = x . Stel een vergelijking op van lijn l .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/22/2012 for the course ECON 158P taught by Professor Bogers during the Winter '10 term at Universiteit van Amsterdam.

Page1 / 2

Tentamen maart 2009 - UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Faculteit...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online