Tentamen maart 2010 uitwerkingen

Tentamen maart 2010 uitwerkingen - Uitwerkingen tentamen...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Uitwerkingen tentamen 26-3-2010 Opgave 1 Het domein van u is , dus . Los op: 0 u 2 32 xx   0 0 2  2 of 1. x x  2 0 . De grafiek van is een bergparabool , dus 22 3 x   2 3 x  3 2 0 2 1) 0 x x    2 x 0 ( 2)( x  voor 12 . Conclusie: domein van x  f : [ . 1,2] We gebruiken de kettingregel:   11 2 '( ) ( 3 2) 2 3) 1( 2 3 ) 23 ) . 2 2 d fx x x x dx x x        3 2 0 2 3 0 x x    . Tekenschema ' f (voor 6 5 2 x ): 63 52 () 0 2 x   Absoluut maximum bij 3 2 x met waarde   3 1 2 2 f . Verder (rand)minima bij 6 5 x met waarde   6 2 5 f 5 en bij 2 x met waarde . Conclusie: absoluut minimum bij (2) 0 f 2 x op 6 5 2 x . 1.2 1.4 1.6 1.8 2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 f x  x 2 3 x 2o p 1,2 absoluut max min f x  x 2 3 x p 6  5 ,2 Opgave 2 a. Als , dan is 15 p 0,25 0,25 20 10; ; 0,25 ln( ); 4ln(2) 2,7726 qq ee q q  b. . Dus p is nooit kleiner dan 5. Voor alle waarden van geldt : 0; 20 0; 20 5 5 qqq qe e e p  c. 0.25 0,25 0,25 20 20 55 20 5 ( 5) 20 ln( ) q pp pe p e e q  ) 5 ln( 4 ) 20 ln( 4 p q zodat: 5 4 5 1 4 0 p p dp dq .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Tentamen maart 2010 uitwerkingen - Uitwerkingen tentamen...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online