Tentamen maart 2010 - UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Faculteit...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Afdeling Kwantitatieve Economie Wiskunde 1 26 maart 2010 9:00 – 11:30 uur - Tijdens het tentamen is het gebruik van het uitgereikte formuleblad en een zakrekenmachine toegestaan. - Boek, grafische rekenmachine en syllabus mogen niet gebruikt worden. - De puntenverdeling over de verschillende opgaven is: 15, 20, 18, 13, 24, 10. - Tentameninzage is mogelijk vanaf de uitslagdatum. Aanmelden bij de coördinator wiskunde 1. - Vanaf dinsdag 30 maart zijn de uitwerkingen te raadplegen via: http://blackboard.ic.uva.nl/ - N.B. Begin iedere opgave op een nieuwe pagina. - Tip! Lees eerst het hele tentamen door. Verdeel je tijd verstandig over de opgaven en blijf niet te lang met een (deel) opgave bezig als je er niet uit komt. Opgave 1 Gegeven is de functie 2 () 3 2 fx x x    a. Bepaal het domein van f . b. Bepaal de afgeleide functie van f . c. Het interval 6 5 [,2 ] is een deel van het domein van f . Bepaal alle extreme waarden van f op 6 5 ] en geef het karakter: maximum of minimum.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/22/2012 for the course ECON 158P taught by Professor Bogers during the Winter '10 term at Universiteit van Amsterdam.

Page1 / 2

Tentamen maart 2010 - UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Faculteit...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online