{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Tentamen maart 2011 plus uitw - UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Afdeling Kwantitatieve Economie Wiskunde 1 25 maart 2011 9:00 – 11:30 uur - Tijdens het tentamen is het gebruik van het uitgereikte formuleblad en een zakrekenmachine toegestaan. - Boek, grafische rekenmachine en syllabus mogen niet gebruikt worden. - De puntenverdeling over de verschillende opgaven is: 18, 16, 16, 15, 15, 20 - Tentameninzage is mogelijk vanaf de uitslagdatum. Aanmelden bij de coördinator wiskunde 1. - Vanaf maandag 4 april 2011 zijn de uitwerkingen te raadplegen via: http://blackboard.ic.uva.nl/ - N.B. Begin iedere opgave op een nieuwe pagina. - Tip! Lees eerst het hele tentamen door. Verdeel je tijd verstandig over de opgaven en blijf niet te lang met een (deel) opgave bezig als je er niet uit komt. Opgave 1 Gegeven zijn de functies: ( 29 ( 29 2 2 2 4 8 en 4 8 = - - × = - + ( ) ln ( ) f x x x x g x x x . a. Bepaal het domein van de functie f . b. Bepaal de x -coördinaat (coördinaten) van het snijpunt (de snijpunten) van de functies f en g . c. Bepaal de afgeleide functie van f . d. Onderzoek de functie f op extreme waarden en geef dan ook de aard (min/max) van deze extremen. e. Geef de lineaire benadering van de functie ( ) f x in het punt x = 1 en benader hiermee de functiewaarde ( ) f x in 1,06 x = . Opgave 2 De vraag naar een bepaald product wordt gegeven door de vergelijking 2 ) 10 ( 2 2 1 - - = q p , met 8 0 < < q . a. Bepaal de gevraagde hoeveelheid q als de prijs p gelijk is aan 16. b. Laat zien dat 4 2 1 + - = p dp dq . c. Bepaal de prijselasticiteit van de vraag q p E als 16 = p . d. De prijs 16 = p daalt met 0,2 eenheden. Geef, met behulp van het antwoord bij vraag c, een benadering van de procentuele verandering in de vraag naar dat product. Opgave 3 Gegeven is de functie: ( 29 3 2 , x y z f x y y e + = = + . a. Bepaal beide partiële afgeleiden van de eerste orde. b. Bereken de totale differentiaal dz in het punt ( 29 ( 29 , ln(4),2 x y = .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

Tentamen maart 2011 plus uitw - UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online