{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Vaardigheidstoets 8A - Feedback Details Report[PRINT...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Feedback: Details Report [PRINT] 20102011.Wiskunde 1 [158P] , 'Vaardigheidstoets 8A' Joris Maree, 11/27/10 at 9:30 PM Question 1: Score 1/1 Your answer: Your response Correct response Bepaal de oplossing van de vergelijking . Als uw antwoord een breuk is, dan dient u deze eerst te vereenvoudigen. Gebruik geen haakjes in uw antwoord. Antwoord: -9/5 Bepaal de oplossing van de vergelijking . Als uw antwoord een breuk is, dan dient u deze eerst te vereenvoudigen. Gebruik geen haakjes in uw antwoord. Antwoord: -9/5 Correct Comment: Het correcte antwoord is . Question 2: Score 1/1 Your answer: Your response Correct response Bepaal de oplossing van de vergelijking . Als uw antwoord een breuk is, dan dient u deze eerst te vereenvoudigen. Gebruik geen haakjes in uw antwoord. Antwoord: -16/3 Bepaal de oplossing van de vergelijking . Als uw antwoord een breuk is, dan dient u deze eerst te vereenvoudigen. Gebruik geen haakjes in uw antwoord. Antwoord:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Vaardigheidstoets 8A - Feedback Details Report[PRINT...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online