Vaardigheidstoets 8B - Feedback Details Report[PRINT...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Feedback: Details Report [PRINT] 20102011.Wiskunde 1 [158P] , 'Vaardigheidstoets 8B' Joris Maree, 11/27/10 at 9:53 PM Question 1: Score 1/1 Bepaal alle oplossingen van de vergelijking . Belangrijk: lees de instructie hieronder, alsmede de Hint! Correct Your Answer:-1 Correct Answer:-1; -1 Comment: Het correcte antwoord is ; . Question 2: Score 1/1 Bepaal alle oplossingen van de vergelijking . Belangrijk: lees de instructie hieronder, alsmede de Hint! Correct Your Answer:-3/2;13/18 Correct Answer:-3/2; 13/18 Comment: Het correcte antwoord is ; . Question 3: Score 1/1 Your answer: Your response Correct response Bepaal de oplossing van de vergelijking . Als uw antwoord een breuk is, dan dient u deze eerst te vereenvoudigen. Gebruik geen haakjes in uw antwoord. Belangrijk: lees de Hint! Antwoord: Bepaal de oplossing van de vergelijking . Als uw antwoord een breuk is, dan dient u deze eerst te vereenvoudigen. Gebruik geen haakjes in uw antwoord. Belangrijk: lees de Hint! Antwoord: Correct Comment: De oplossing van de vergelijking is geen oplossing van de gegeven vergelijking omdat de beide noemers er 0 zijn....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Vaardigheidstoets 8B - Feedback Details Report[PRINT...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online