Vaardigheidstoets 9B - Feedback Details Report[PRINT...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Feedback: Details Report [PRINT] 20102011.Wiskunde 1 [158P] , 'Vaardigheidstoets 9B' Joris Maree, 12/4/10 at 12:22 AM Question 1: Score 1/1 Gegeven is de veelterm . (a) Ontbind de gegeven veelterm in twee factoren die lineair zijn in . Correct Your Answer: (sqrt(x)+6)(sqrt(x)-3) Comment: Er geldt dat . (b) Bepaal alle oplossingen van de vergelijking . Belangrijk: lees de instructie hieronder, alsmede de Hint! Correct Your Answer: 9 Correct Answer: 9 Comment: Het correcte antwoord is . Merk op dat nooit kan zijn. Comments: Question 2: Score 1/1 Gegeven is de veelterm . (a) Ontbind de gegeven veelterm in twee factoren die lineair zijn in . Correct Your Answer: (1/(x+1)-9)(1/(x+1)-6) Comment: Er geldt dat . (b) Bepaal alle oplossingen van de vergelijking . Belangrijk: lees de instructie hieronder, alsmede de Hint! Correct
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Your Answer: -8/9;-5/6 Correct Answer: -8/9;-5/6 Comment: Het correcte antwoord is ; (of andersom). Comments:
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 3

Vaardigheidstoets 9B - Feedback Details Report[PRINT...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online