Wiskunde opm toets week 2

Wiskunde opm toets week 2 - Belangrijke opmerkingen bij...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Belangrijke opmerkingen bij toetsen week 2 wiskunde 1 2010-2011: . Er volgt: 1 g log ( 0, 0, 1) xg gpx p p g g  log log en ( 0, 0, g gx p g p p g  ) Er geldt dus ook: log ( ) () (() 0 , 0 , 1 ) g fx gf x f x g g  Bijzondere waarden voor g : 1) 10 : g 10 10 log log ( 0) x px p p p . Er volgt: . log log10 en 10 ( 0) xp p 0 ) p 2) e: g e el o g l n ( x p p p . Er volgt: . ln ln e en e ( 0) Bij de opgaven wordt vaak de Amerikaanse notatie gebruikt: log log ( 0) g g pp p  log ( 0, 0, gb xb xgx g g log 10 ( 0) b xb x x ln e ( 0) b x log ( ) ( )en ( ) 0en 1 xb f xbx f x f x x x   l n () () e( () 0 ) a fx a  () log (0 , 0 , 1 ) ( ) l o g log Bij berekeningen wordt vaak gebruik gemaakt van of 10: ln , 0 , 1 ) ( ) l o g ln of log , 0 , 1 ) ( ) l o g log p g p g g b b g g f x b g pe p b b g g f x b g b b g g f x b g log( ( )) log( ( )) ( ) ( )en ( ) ( ) 0 Je moet dus altijd controleren!
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/22/2012 for the course ECON 158P taught by Professor Bogers during the Winter '10 term at Universiteit van Amsterdam.

Page1 / 4

Wiskunde opm toets week 2 - Belangrijke opmerkingen bij...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online