Wiskunde opm toets week 4

Wiskunde opm toets week 4 - Belangrijke opmerkingen bij...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Belangrijke opmerkingen bij toetsen week 4: Gebruik bij haakjes verdrijven dat q ag pq p bg ab g  Gebruik de volgende regels voor machten: 1 ,, e n p p ppq p q p q a q q qa g gg g g g g g   . Een kwadraat kun je voor de wortel halen: 22 (0 e n 0 ) ab a b a b a b . Een n-de macht kun je uit de n-de machtswortel wortel halen: e n 0 ) nn a b . Een onvereenvoudigbare wortel is de wortel van een getal dat niet meer deelbaar is door een kwadraat. Een onvereenvoudigbare n-de machts wortel is de n-de machts wortel van een getal dat niet meer deelbaar is door een n-de macht van een getal. Je kunt “een breuk uit de wortel halen”: 11 e n 0 ) . b aa b ab ab a bb b b  Je kunt “een breuk uit de n-de machtswortel halen”: 1 1 1 1 e n 0 ) n n n n n b a b b b . Gebruik de volgende regels voor machten:     , e n qq q pp q q q a b a b a ga g  p q .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/22/2012 for the course ECON 158P taught by Professor Bogers during the Winter '10 term at Universiteit van Amsterdam.

Page1 / 2

Wiskunde opm toets week 4 - Belangrijke opmerkingen bij...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online