Wiskunde vaardigheidstoets 1A

Wiskunde vaardigheidstoets 1A - Feedback: Details Report...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Feedback: Details Report [PRINT] 20102011.Wiskunde 1 [158P] , 'Vaardigheidstoets 1A' Joris Maree, 9/18/10 at 9:20 PM Question 1: Score 1/1 Welke van de volgende uitdrukkingen is/zijn gedefinieerd? Choice Selected Yes [answer withheld] Yes [answer withheld] Yes [answer withheld] No [answer withheld] Yes [answer withheld] No [answer withheld] Correct Number of available correct choices: 4 Partial Grading Explained Comment: Question 2: Score 1/1 Your answer: Your response Bepaal de grootste gemene deler (ggd) van en . Antwoord 45 Correct Comment: Het correcte antwoord is: . Immers: , ; en en hebben geen gemeenschappelijke delers meer (behalve 1; anders gezegd: ). Oplossingsmethode: ontbind beide getallen in priemdelers en/of gebruik het basisidee dat de ggd van twee getallen ook een deler moet zijn van het verschil van die twee getallen. Question 3: Score 1/1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Your answer: Your response Vereenvoudig .
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/22/2012 for the course ECON 158P taught by Professor Bogers during the Winter '10 term at Universiteit van Amsterdam.

Page1 / 4

Wiskunde vaardigheidstoets 1A - Feedback: Details Report...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online