Wiskunde vaardigheidstoets 1B

Wiskunde vaardigheidstoets 1B - Werk de haakjes uit en...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Feedback: Details Report [PRINT] 20102011.Wiskunde 1 [158P] , 'Vaardigheidstoets 1B' Joris Maree, 9/18/10 at 9:32 PM Question 1: Score 1/1 Your response Vul in de volgende uitdrukking de waarden i=0.06 en n=8 in en rondt de uitkomst af op 2 decimalen: Antwoord: 0.37 (100%) Correct Comment: Question 2: Score 1/1 Your answer: Your response Substitueer en in . Antwoord -85 Correct Comment: Question 3: Score 1/1 Your answer: Your response Substitueer in en vereenvoudig uw antwoord. Als uw antwoord negatief is, noteer dan eers t het minteken: dus bijvoorbeeld -2/3 , niet 2/-3 . Antwoord -4 Correct Comment: Question 4: Score 1/1 Your answer: Your response Substitueer in en vereenvoudig uw antwoord. Als uw antwoord negatief is, noteer Correct
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
dan eers t het minteken: dus bijvoorbeeld -2/3 , niet 2/-3 . Antwoord 8/3 Comment: Question 5: Score 1/1
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Werk de haakjes uit en vereenvoudig: . Correct Your Answer:-35*p+28 Comment: Het correcte antwoord is . Question 6: Score 1/1 Werk de haakjes uit en vereenvoudig: . Correct Your Answer: 126*r^2+144*r Comment: Het correcte antwoord is . Question 7: Score 1/1 Werk de haakjes uit en vereenvoudig: . Correct Your Answer: 36*a^3-36*a^2+24*a Comment: Het correcte antwoord is . Question 8: Score 1/1 Werk de haakjes uit en vereenvoudig: . Correct Your Answer:-128*r-128*s Comment: Het correcte antwoord is . Question 9: Score 1/1 Werk de haakjes uit en vereenvoudig: . Correct Your Answer:-132*x^2-44*x*y+176*x Comment: Het correcte antwoord is . Question 10: Score 1/1 Werk de haakjes uit en vereenvoudig: . Correct Your Answer:-175*x^2+25*x*y+75*x Comment: Het correcte antwoord is ....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Wiskunde vaardigheidstoets 1B - Werk de haakjes uit en...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online