Wiskunde vaardigheidstoets 2A

Wiskunde vaardigheidstoets 2A - Feedback Details...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Feedback: Details Report [PRINT] 20102011.Wiskunde 1 [158P] , 'Vaardigheidstoets 2A' Joris Maree, 9/27/10 at 9:50 AM Question 1: Score 1/1 Your answer: Your response Bereken de gegeven uitdrukking. -3 . Let op: breuken dient u te vereenvoudigen, gebruik geen haakjes in uw antwoord en geen decimalen. Correct Comment: Er geldt: . Question 2: Score 1/1 Your answer: Your response Bereken de gegeven uitdrukking. 5 . Let op: breuken dient u te vereenvoudigen, gebruik geen haakjes in uw antwoord en geen decimalen. Correct Comment: Er geldt: . Question 3: Score 1/1 Your answer: Your response Bereken de gegeven uitdrukking. 1/7 . Let op: breuken dient u te vereenvoudigen, gebruik geen haakjes in uw antwoord en geen decimalen. Correct Comment:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Er geldt: . Question 4: Score 1/1 Your answer: Your response Bereken de gegeven uitdrukking. 2/3 . Let op: breuken dient u te vereenvoudigen, gebruik geen haakjes in uw antwoord en geen decimalen. Correct
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Wiskunde vaardigheidstoets 2A - Feedback Details...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online