Wiskunde vaardigheidstoets 2B

Wiskunde vaardigheidstoets 2B - , , en . Schrijf in termen...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Feedback: Details Report [PRINT] 20102011.Wiskunde 1 [158P] , 'Vaardigheidstoets 2B' Joris Maree, 9/27/10 at 9:57 AM Question 1: Score 1/1 Your answer: Your response U ziet hieronder zes "rekenregels" voor logaritmen. Geef bij elke uitspraak aan of het een geldende rekenregel betreft of niet. 1. is een geldende rekenregel. 2. is een geldende rekenregel. 3. is geen geldende rekenregel. 4. is geen geldende rekenregel. 5. is een geldende rekenregel. 6. is een geldende rekenregel. Correct Comment: Question 2: Score 1/1 Your answer: Your response Bepaal zodat . Antwoord: 125/121 . Let op: breuken dient u te vereenvoudigen, gebruik geen haakjes in uw antwoord en geen decimalen. Correct Comment: . Dus .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Question 3: Score 1/1 Your answer: Your response Laat , en . Schrijf in termen van , en . Antwoord: 3*a-b . Correct Comment: . Question 4: Score 1/1 Your answer: Your response Laat , en . Schrijf in termen van , en . Antwoord: -2*a-2*b . Correct Comment: . Question 5: Score 1/1 Your answer: Your response Laat
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: , , en . Schrijf in termen van , , en . Antwoord: (c-a)/d . Correct Comment: . Question 6: Score 1/1 Your answer: Your response Laat , , en . Schrijf in termen van , , en . Antwoord: (3*c+a)/d . Correct Comment: . Question 7: Score 1/1 Your answer: Your response Bepaal zodat . Oplossing: 1/6 . Let op: breuken dient u te vereenvoudigen, gebruik geen haakjes in uw antwoord en geen decimalen. Correct Comment: voor . Question 8: Score 1/1 Your answer: Your response Bepaal zodat . Oplossing: 1/2*9^(1/5) . Belangrijk: lees de Hint! Correct Comment: geeft ofwel . (Opmerking: dit antwoord staat niet noodzakelijk in de meest eenvoudige vorm.) Question 9: Score 1/1 Your answer: Your response Laat , en . Schrijf de volgende uitdrukking in termen van , en : 3*b-2*c . Correct Comment: . Question 10: Score 1/1 Your answer: Your response Laat , en . Schrijf de volgende uitdrukking in termen van , en . 1/2*a+3*b+3*c . Correct Comment: ....
View Full Document

This note was uploaded on 02/22/2012 for the course ECON 158P taught by Professor Bogers during the Winter '10 term at Universiteit van Amsterdam.

Page1 / 4

Wiskunde vaardigheidstoets 2B - , , en . Schrijf in termen...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online