Wiskunde vaardigheidstoets 4A

Wiskunde vaardigheidstoets 4A - Feedback Details...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
[PRINT] 20102011.Wiskunde 1 [158P] , 'Vaardigheidstoets 4A' Joris Maree, 10/9/10 at 9:18 PM Question 1: Score 1/1 Your answer: Your response [0.3a.1.2] Machten van breuken Schrijf als een geheel getal of als een onvereenvoudigbare breuk van de vorm Notatie Als uw antwoord negatief is, noteer dan eerst het minteken: dus bijvoorbeeld -2/3 en niet 2/-3 Antwoord 3/7 Correct Comment: Question 2: Score 1/1 Your answer: Your response [0.3a.2.1] Standaardvorm van een wortel Schrijf in de standaardvorm, d.w.z. in de vorm waarbij een geheel getal is en een onvereenvoudigbare wortel. Notatie Als uw antwoord een geheel getal is (dus van de vorm ), vul dan voor het getal in. Als uw antwoord van de vorm of is, vul dan voor het getal resp. in. Antwoord 3 26 Correct Comment: Het correcte antwoord is . Immers en heeft geen kwadraat van een geheel getal groter dan 1 als deler. Question 3:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Wiskunde vaardigheidstoets 4A - Feedback Details...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online