{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Wiskunde week 4, opg - 1 Oktober 2010 Les 4 Opgavencollege...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Opgavencollege Wiskunde 1, 1 Oktober 2010 Les 4 Opgavencollege Wiskunde 1 Les 4 Pag. 1/2 Van de opgaven met een * komen de uitwerkingen in ieder geval op blackboard. Docenten: drs. H. ten Napel (kamer E3.21) en dr. G.J.M. Marée (kamer E3.22). Opgavencollege op vrijdag (houdt u aan de indeling): P1 t/m P3 13 :00-15 :00 in zaal AB.43 (C) P4 t/m P9 13 :00-15 :00 in zaal AB.42 (B) P10 t/m P13 15 :00-17 :00 in zaal AB.43 (C) P14 t/m P18 15 :00-17 :00 in zaal AB.42 (B) ****************************************************************************************** Opgave 1 Vereenvoudig (zonder je rekenmachine): a) 48 7 log 7 b) log(3,4) 10 c) 2 1 ln e d) ln(6) e e)* 5 5 log (5 5) f) 2 log 10 4 g)* 5,01 ln( ) e h)* 3 log (81) i) log(0,00001) j)* ln( e ) k) 3 1 log ln( ) 10 e + Opgave 2 Los de volgende ongelijkheden op naar x : a) 1 5 2 23 3 x b) (1,1) 25 x c) 1 1,05 6,8 0,05 x - - < d)* 1,14 1 65 0,14 x - < Opgave 3 Los de volgende vergelijkingen op naar x : a) 1 2(10) (10) 4 x x = b)* 4 4 log (2 4) 3 log 3 x - = c) 2 2 log (5 1) 4 log (3 2) x x = - -
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Opgavencollege Wiskunde 1,
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 Oktober 2010 Les 4 Opgavencollege Wiskunde 1 Les 4 Pag. 2/2 • Opgave 4 Bepaal de inverse van ( ) ln(4 ) =-f x x . Wat is het domein en bereik van beide functies ( f en 1 f-)? Kun je een algemene relatie tussen het domein en bereik van f en 1 f-opstellen? • Opgave 5 Los de volgende ongelijkheden op naar x : a)* 3 log (3 ) 3 x f) 2 1 1 ( ) x e e ≥ b)* 1 5 5 ( ) x- < g)* ln 2 2 x c) 1 3 6-≤ x h)* 2 log ( ) 3 x < -d) ln x < i)* 2 ln( ) 2 x e e) 3 1 3 1 log (2 4) log ( ) 4 x x      -<-j) 1 3 log (2 1) 1 x      --• Opgave 6 Geef aan of de volgende vergelijking altijd kloppen. Zo niet, geef een tegenvoorbeeld ( A , B , en C zijn positief): a) ln( ) ln( ) ln( ) ln( ) A B A B C C + = +-b) ln( ) ln( ) ln( ) A B A B C C + = +-c) ln( ) ln( ) A B B A + = d) 1 ln( ) ln( ( ) ) ln( ) ln( ) A A BC B C-= + • Opgave 7 Herschrijf: 3 7 2 ln ( 1) x x x  -   - ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}