Wiskunde week 5, opg - x x x x →∞-i 2 5 3 10 lim 5 x x...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Opgavencollege Wiskunde 1, 8 Oktober 2010 Les 5 Opgavencollege Wiskunde 1 Les 5 Pag. 1/2 Van de opgaven met een * komen de uitwerkingen in ieder geval op blackboard. Docenten: drs. H. ten Napel (kamer E3.21) en dr. G.J.M. Marée (kamer E3.22). Opgavencollege op vrijdag (houdt u aan de indeling): P1 t/m P3 13 :00-15 :00 in zaal AB.43 (C) P4 t/m P9 13 :00-15 :00 in zaal AB.42 (B) P10 t/m P13 15 :00-17 :00 in zaal AB.43 (C) P14 t/m P18 15 :00-17 :00 in zaal AB.42 (B) ****************************************************************************************** Opgave 1 Bepaal de volgende limieten: a) 5 4 2 lim 5 x x x x - + b)* 2 1 2 1 lim 1 x x x x - + - c) 2 3 9 lim 3 y y y →- - + d) 2 1 1 3 2 3/2 lim 3 2 x x x x - - e)* 2 2 lim (2 3) x x x →-∞ + f)* 3 2 1 lim 3 2 1 x x x x →- - - + g) 2 0 (2 ) 4 lim h h h + - h)* 2 1 1 lim 1 x x x - - i)* 2 1 1 2 2 1 lim 1 x x x x - - j)* 2 lim (3 1) x x x →-∞ - k) 2 2 lim 1 x x x →∞ - l)* 3 2 2 4 4 lim 2 8 x x x x x →- + + - Opgave 2 Bepaal de volgende limieten: a)* 2 0 2 lim x x x x - b)* 2 2 4 2 8 lim 5 4 x x x x x →- + - + + c) 3 3 4 lim 2 3 x x x x →∞ + + d) 3 1 1 lim 1 x x x - - e) 2 2 2 3 10 lim 5 14 x x x x x - - + - f) 2 2 3 2 lim 1 x x x x →∞ - + g)* ( 29 2 2 1 lim 3 2 x x x →∞ - + h) 2 lim
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: x x x x →∞ +-i) 2 5 3 10 lim 5 x x x x + →---Opgavencollege Wiskunde 1, 8 Oktober 2010 Les 5 Opgavencollege Wiskunde 1 Les 5 Pag. 2/2 • Opgave 3 Bepaal alle waarden waarvoor de volgende functies discontinu zijn: a)* 2 2 6 9 ( ) 2 15 x x f x x x + + = +-b) 3 7 ( ) x h x x x-=-c) 2 ( ) 1 x p x x = + d) ( 29 ( 29 2 2 3 8 15 x g x x x + = + + • Opgave 4 Bereken de volgende limieten: a)* 4 1 lim 4 x x-→-b)* 4 1 lim 4 x x + →-c)* 4 1 lim 4 x x →-d) 2 3 1 lim 9 x x-→-e) 2 3 1 lim 9 x x + →-f) 2 3 1 lim 9 x x →-g)* 2 4 3 4 lim 4 x x x x + →---h)* 1 3 2 lim 1 x x x → + --i) 6 2 2 lim 6 x x x →---• Opgave 5 Teken de grafiek van de onderstaande functie: ( 29 2 3 , indien 0 3 , indien 3 5 8 4 1, indien 5 10 x x y f x x x x x ≤ ≤   = = < <   + + < ≤  Is ( 29 f x continu voor 3 x = en 5 x = ?...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Wiskunde week 5, opg - x x x x →∞-i 2 5 3 10 lim 5 x x...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online