Wiskunde week 7, opg - Opgavencollege Wiskunde 1, 22...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Opgavencollege Wiskunde 1, 22 Oktober 2010 Les 7 Opgavencollege Wiskunde 1 Les 7 Pag. 1/2 Van de opgaven met een * komen de uitwerkingen in ieder geval op blackboard. Docenten: drs. H. ten Napel (kamer E3.21) en dr. G.J.M. Marée (kamer E3.22). Opgavencollege op vrijdag (houdt u aan de indeling): P1 t/m P3 13 :00-15 :00 in zaal AB.43 (C) P4 t/m P9 13 :00-15 :00 in zaal AB.42 (B) P10 t/m P13 15 :00-17 :00 in zaal AB.43 (C) P14 t/m P18 15 :00-17 :00 in zaal AB.42 (B) ****************************************************************************************** • Opgave 1 Bepaal de afgeleide van de volgende functies: a)* ( 29 3 4 7 3 f x x x = +- b) ( 29 2 5 24 f x x x- = + c)* ( 29 ( 29 ( 29 3 1 7 f x x x =-- d)* ( 29 4 7 2 x f x x- =- e) ( 29 2 3 2 1 f x x x = +- f) ( 29 ( 29 ( 29 2 7 2 4 1 f x x x =-- g)* 2 4 y x = + h) ( 29 4 2 4 2 3 7 x y x- = + i) ( 29 2 3 4 7 1 y x x x =- + • Opgave 2 Bepaal '( ) f x van de volgende functies: a)* ( 29 3 x f x = b) ( 29 e f x x = c)* ( 29 e f x e = d)...
View Full Document

This note was uploaded on 02/22/2012 for the course ECON 158P taught by Professor Bogers during the Winter '10 term at Universiteit van Amsterdam.

Page1 / 2

Wiskunde week 7, opg - Opgavencollege Wiskunde 1, 22...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online