Wiskunde week 8, opg - Opgavencollege Wiskunde 1 12...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Opgavencollege Wiskunde 1, 12 November 2010 Les 8 Opgavencollege Wiskunde 1 Les 8 Pag. 1/2 Van de opgaven met een * komen de uitwerkingen op blackboard. Docenten: drs. H. ten Napel (kamer E3.21) en dr. G.J.M. Marée (kamer E3.22). Assistenten: Thom de Kogel en Thomas van de Leur (kamer E3.39). Opgavencollege op vrijdag (houdt u aan de indeling): P1 t/m P3 13 :00-15 :00 in zaal AB.43 (C) P4 t/m P9 13 :00-15 :00 in zaal AB.42 (B) P10 t/m P18 15 :00-17 :00 in zaal AB.42 (B) [indien nodig overloop naar zaal AB.42 (C)] ********************************************************************************** Opgave 1 Differentieer de onderstaande functies. Probeer vervolgens de afgeleiden zo eenvoudig mogelijk te schrijven. a)* 2 ( ) ( 1) f x x x e) 2 ( ) x e e y e x i) 2 (2 ) x y x b) ( ) ( 1)( 1) h y y y y f) 2 2 3 6 ( ) ( 2) x x y x x c)* 2 2 1 ( ) 3 t G t t g)* 2 1 ln 1 x y x d)* 2 ( ) f q xq q
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Wiskunde week 8, opg - Opgavencollege Wiskunde 1 12...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online