{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Wiskunde week 9, opg - Opgavencollege Wiskunde 1 19...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Opgavencollege Wiskunde 1, 19 November 2010 Les 9 Opgavencollege Wiskunde 1 Les 9 Pag. 1/2 Docenten: drs. H. ten Napel (kamer E3.21) en dr. G.J.M. Marée (kamer E3.22). Assistenten: Thom de Kogel en Thomas van de Leur(kamer E3.39). Opgavencollege op vrijdag (houdt u aan de indeling): P1 t/m P3 13 :00-15 :00 in zaal AB.43 (C) P4 t/m P9 13 :00-15 :00 in zaal AB.42 (B) P10 t/m P18 15 :00-17 :00 in zaal AB.42 (B) [indien nodig overloop naar zaal AB.42 (C)] ****************************************************************************************** Opgave 1 Vind de mogelijke extreme waarden en geef ook de aard van de extreme waarden voor de volgende functies: a) ( 3 ln g x x x = b) ( 3 6 x x f x e e = - c) ( 29 ( 29 2 3 2 2 1 x h x x e - = + Opgave 2 Gegeven zijn de functies ( 4 3 6 8 1 f x x x = - + en ( 29 2 4 ln 3 g x x x x - = - . a) Bepaal het maximum(of de maxima) en/of minimum (of de minima) van ( ) f x en van ( ) g x . b) Bepaal de eventuele buigpunten van ( ) f x en van g ( x ). c) Op welk(e) interval(len) zijn de functies convex / concaaf? d) Maak een schets van de grafieken. Opgave 3 Gegeven zijn de functies 2 2 2 ( ) 6 x f x x x = - en 2 4 ( ) 1 x g x x = .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}