{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Wiskunde week 10, opg - Opgavencollege Wiskunde 1 26...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Opgavencollege Wiskunde 1, 26 November 2010 Les 10 Opgavencollege Wiskunde 1 Les 10 Pag. 1/2 De extra oefeningen zijn optioneel en worden niet besproken op het opgavencollege, de uitwerkingen ervan komen op blackboard. Docenten: drs. H. ten Napel (kamer E3.21) en dr. G.J.M. Marée (kamer E3.22). Assistenten: Thom de Kogel en Thomas van de Leur(kamer E3.39). Opgavencollege op vrijdag (houdt u aan de indeling): P1 t/m P3 13 :00-15 :00 in zaal AB.43 (C) P4 t/m P9 13 :00-15 :00 in zaal AB.42 (B) P10 t/m P18 15 :00-17 :00 in zaal AB.42 (B) [indien nodig overloop naar zaal AB.42 (C)] *************************************************************************** Opgave 1 Bepaal de eerste-orde partiële afgeleiden van de onderstaande functies: a) 3 2 ( , ) f w z w z = b) 2 2 4 ( , ) x f x y x y y x + = + . Extra oefening: 1) 2 2 ( , ) 4 3 6 f x y x y = + - Opgave 2 Bepaal de eerste-orde partiële afgeleiden van de onderstaande funties in het gegeven punt. a) 2 2 ( , ) 3 xy f x y e x y y = + , in het punt (0,1). Extra oefeningen: 1) ( , ) x f x y x y = + , in het punt (1,1). 2) ( , ) ln( 1) x f x y xy e = + + , in het punt (1,0).
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Wiskunde week 10, opg - Opgavencollege Wiskunde 1 26...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online