Wiskunde week 10, opg - Opgavencollege Wiskunde 1, 26...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Opgavencollege Wiskunde 1, 26 November 2010 Les 10 Opgavencollege Wiskunde 1 Les 10 Pag. 1/2 De extra oefeningen zijn optioneel en worden niet besproken op het opgavencollege, de uitwerkingen ervan komen op blackboard. Docenten: drs. H. ten Napel (kamer E3.21) en dr. G.J.M. Marée (kamer E3.22). Assistenten: Thom de Kogel en Thomas van de Leur(kamer E3.39). Opgavencollege op vrijdag (houdt u aan de indeling): P1 t/m P3 13 :00-15 :00 in zaal AB.43 (C) P4 t/m P9 13 :00-15 :00 in zaal AB.42 (B) P10 t/m P18 15 :00-17 :00 in zaal AB.42 (B) [indien nodig overloop naar zaal AB.42 (C)] *************************************************************************** Opgave 1 Bepaal de eerste-orde partiële afgeleiden van de onderstaande functies: a) 3 2 ( , ) f w z w z = b) 2 2 4 ( , ) x f x y x y y x + = + . Extra oefening: 1) 2 2 ( , ) 4 3 6 f x y x y = + - Opgave 2 Bepaal de eerste-orde partiële afgeleiden van de onderstaande funties in het gegeven punt. a)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/22/2012 for the course ECON 158P taught by Professor Bogers during the Winter '10 term at Universiteit van Amsterdam.

Page1 / 2

Wiskunde week 10, opg - Opgavencollege Wiskunde 1, 26...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online