Wiskunde week 11, opg - Opgavencollege Wiskunde 1 3...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Opgavencollege Wiskunde 1, 3 December 2010 Les 11 Opgavencollege Wiskunde 1 Les 11 Pag. 1/2 De extra oefeningen zijn optioneel en worden niet besproken op het opgavencollege, de uitwerkingen ervan komen op blackboard. Docenten: drs. H. ten Napel (kamer E3.21) en dr. G.J.M. Marée (kamer E3.22). Assistenten: Thomas van de Leur en Thom de Kogel (kamer E3.39). Opgavencollege op vrijdag (houdt u aan de indeling): P1 t/m P3 13 :00-15 :00 in zaal AB.43 (C) P4 t/m P9 13 :00-15 :00 in zaal AB.42 (B) P10 t/m P18 15 :00-17 :00 in zaal AB.42 (B) [indien nodig overloop naar zaal AB.42 (C)] *************************************************************************** Opgave 1 a) Geef de lineaire benadering van de functie   3 f x x rond de waarde x = 1 en geef vervolgens met behulp van deze benadering een schatting van 3 1, 03 . Extra oefening: 1) Geef de kwadratische benadering van de functie   3 f x x rond de waarde x = 1 en geef vervolgens met behulp van deze benadering een schatting van 3 0,97 . Vergelijk deze schatting met de waarde die de rekenmachine geeft voor   0,97 . f Opgave 2
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Wiskunde week 11, opg - Opgavencollege Wiskunde 1 3...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online