Wiskunde week 12, antw - Opgavencollege Wiskunde 1, 10...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Opgavencollege Wiskunde 1, 10 December 2010 Les 12 Uitwerkingen Opgavencollege Wiskunde 1 Les 12 Uitwerkingen Pag. 1/4 Opgave 1 a)      32 12 1 2 1 1 2 2 ( , ) 320 20 725 10 100 200 wq q q q q q q q  11 2 2 300 10 220 925 qq q q  b) 2 2 1 ( , ) 3 300 (6,10) 3 6 300 192 wqq q w 22 2 ( , ) 20 220 (6,10) 20 10 220 20. q w   1 1 2 ( , ) 6 1152 ( , ) (6,10) (6,10) 0,6197 ( , ) 1859 1859 ww q q Eqq E w qw q q  2 2 21 2 ( , ) 10 200 ( , ) (6,10) (6,10) 0,1076 ( , ) 1859 1859 q q E w q q 1) 1 1 0,025 q q en 2 2 0,015 q q . 1152 200 (6,10) (6,10) 0,025 0,01388. 1859 1859 w EE wq q    De winst zal met ongeveer 1,4% stijgen. N.B.: Er geldt: (6,15;9,85) 1884,166625 1,0135 1859 w Opgave 2 a) 1 1 1,5 2 1 2 1 1 2,5 1,5 2,5 1 150 150 1,5 100 100 Q p Qp Ip p Ippp E pQ p Ip p   b) 1 2 1,5 1 1,5 2 1 1,5 1,5 1 1 2 50 50 0,5 100 100 Q I p p QI p I p I p E IQ I p De functie kan geschreven worden als: 1 2 1.5 1 2 100 p - =⋅ I De elasticiteiten zijn precies die exponenten! De directe prijselasticiteit: 1,5 De indirecte (kruis) elasticeit: 1 De inkomenselasticiteit: 0,5 Algemeen: de functie waarbij constanten zijn heeft als elasticiteiten: El (,,) fxyz C x y z abg =⋅ ⋅ ⋅ , El e xy ab == ,, e n C g . z g = n El Dit kan men gemakkelijk nagaan. c) Gebruik makend van de stelling van Euler (en onderdeel b)): , n E E E Q I Q p Q p 1 1 2 1 1 waarbij n de graad van homogeniteit is. Hier . 0 5 , 0 1 5 , 1 1 1 2 1 1 Q I Q p Q p E E E
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Opgavencollege Wiskunde 1, 10 December 2010 Les 12 Uitwerkingen Opgavencollege Wiskunde 1 Les 12 Uitwerkingen Pag. 2/4 d) 1 1 00 22 2 12 1,5 1,5 1,5 1,5 21 1 () ( , , ) 100 100 100 ( , , ) tI tp t t I p I p
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/22/2012 for the course ECON 158P taught by Professor Bogers during the Winter '10 term at Universiteit van Amsterdam.

Page1 / 5

Wiskunde week 12, antw - Opgavencollege Wiskunde 1, 10...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online