Wiskunde week 12, opg - Opgavencollege Wiskunde 1, 10...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Opgavencollege Wiskunde 1, 10 December 2010 Les 12 Opgavencollege Wiskunde 1 Les 12 Pag. 1/2 De extra oefeningen zijn optioneel en worden niet besproken op het opgavencollege, de uitwerkingen ervan komen op blackboard. Docenten: drs. H. ten Napel (kamer E3.21) en dr. G.J.M. Marée (kamer E3.22). Assistenten: Thom de Kogel en Thomas van de Leur(kamer E3.39). Opgavencollege op vrijdag (houdt u aan de indeling): P1 t/m P3 13 :00-15 :00 in zaal AB.43 (C) P4 t/m P9 13 :00-15 :00 in zaal AB.42 (B) P10 t/m P18 15 :00-17 :00 in zaal AB.42 (B) [indien nodig overloop naar zaal AB.42 (C)] *************************************************************************** Opgave 1 Een onderneming maakt eenzelfde product in twee verschillende vestigingen. De kostenfunctie voor vestiging 1 wordt weergegeven door: ( 29 ( 29 3 1 1 1 1 20 725. c q q q = + + De kostenfunctie voor vestiging 2 wordt weergegeven door: ( 29 ( 29 2 2 2 2 2 10 100 200. c q q q = + + Hierin geeft i q het productieniveau aan in vestiging
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/22/2012 for the course ECON 158P taught by Professor Bogers during the Winter '10 term at Universiteit van Amsterdam.

Page1 / 2

Wiskunde week 12, opg - Opgavencollege Wiskunde 1, 10...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online