{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Wiskunde week 12, opg - Opgavencollege Wiskunde 1 10...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Opgavencollege Wiskunde 1, 10 December 2010 Les 12 Opgavencollege Wiskunde 1 Les 12 Pag. 1/2 De extra oefeningen zijn optioneel en worden niet besproken op het opgavencollege, de uitwerkingen ervan komen op blackboard. Docenten: drs. H. ten Napel (kamer E3.21) en dr. G.J.M. Marée (kamer E3.22). Assistenten: Thom de Kogel en Thomas van de Leur(kamer E3.39). Opgavencollege op vrijdag (houdt u aan de indeling): P1 t/m P3 13 :00-15 :00 in zaal AB.43 (C) P4 t/m P9 13 :00-15 :00 in zaal AB.42 (B) P10 t/m P18 15 :00-17 :00 in zaal AB.42 (B) [indien nodig overloop naar zaal AB.42 (C)] *************************************************************************** Opgave 1 Een onderneming maakt eenzelfde product in twee verschillende vestigingen. De kostenfunctie voor vestiging 1 wordt weergegeven door: ( 29 ( 29 3 1 1 1 1 20 725. c q q q = + + De kostenfunctie voor vestiging 2 wordt weergegeven door: ( 29 ( 29 2 2 2 2 2 10 100 200. c q q q = + + Hierin geeft i q het productieniveau aan in vestiging i . De gehele productie kan afgezet worden tegen een prijs van 320 per geproduceerde eenheid i q .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}