Wiskunde week 13, opg - Opgavencollege Wiskunde 1 17...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Opgavencollege Wiskunde 1, 17 December 2010 Les 13 Opgavencollege Wiskunde 1 Les 13 Pag. 1/2 De extra oefeningen zijn optioneel en worden niet besproken op het opgavencollege, de uitwerkingen ervan komen op blackboard. Docenten: drs. H. ten Napel (kamer E3.21) en dr. G.J.M. Marée (kamer E3.22). Assistenten: Thom de Kogel en Thomas van de Leur(kamer E3.39). Opgavencollege op vrijdag (houdt u aan de indeling): P1 t/m P3 13 :00-15 :00 in zaal AB.43 (C) P4 t/m P9 13 :00-15 :00 in zaal AB.42 (B) P10 t/m P18 15 :00-17 :00 in zaal AB.42 (B) [indien nodig overloop naar zaal AB.42 (C)] ****************************************************************************************** Opgave 1 Vind de stationaire punten (met functiewaarden) van de onderstaande functies en classificeer deze (minimum/maximum/zadelpunt). a) 3 3 2 2 3 2 ( , ) 2 3 12 90 f x y x y x y x y = + - + - - b) 1 1 ( , ) p q w p q pq = - - Extra oefening: 1) 2 2 1 2 ( , ) 2 9 10 h r s r s r s rs = + - - + 2) 2 1 4 ( , ) 2 2ln g x y x y
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/22/2012 for the course ECON 158P taught by Professor Bogers during the Winter '10 term at Universiteit van Amsterdam.

Page1 / 2

Wiskunde week 13, opg - Opgavencollege Wiskunde 1 17...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online