Wiskunde week 14, opg - Opgavencollege Wiskunde 1 24...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Opgavencollege Wiskunde 1, 24 December 2010 Les 14 Opgavencollege Wiskunde 1 Les 14 Pag. 1/2 De extra oefeningen zijn optioneel en worden niet besproken op het opgavencollege, de uitwerkingen ervan komen op blackboard. Docenten: drs. H. ten Napel (kamer E3.21) en dr. G.J.M. Marée (kamer E3.22). Assistenten: Thom de Kogel en Thomas van de Leur(kamer E3.39). Opgavencollege op vrijdag (houdt u aan de indeling): P1 t/m P3 13 :00-15 :00 in zaal AB.43 (C) P4 t/m P9 13 :00-15 :00 in zaal AB.42 (B) P10 t/m P18 15 :00-17 :00 in zaal AB.42 (B) [indien nodig overloop naar zaal AB.42 (C)] ****************************************************************************************** Opgave 1 Gegeven is de nutsfunctie: 3 1 4 4 ( , ) 100 U X Y X Y = . Een individu optimaliseert (maximaliseert) deze functie onder een budget-beperking: 20 5 1000 X Y + = . a) Bepaal door middel van substitutie de optimale X en Y gegeven de budgetbeperking. b)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

Wiskunde week 14, opg - Opgavencollege Wiskunde 1 24...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online