34811 - Kanser Epidemiyolojisi Erken Tani ve Taramalarda...

Info iconThis preview shows pages 1–18. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kanser Epidemiyolojisi: Erken Tanı ve Taramalarda Yenilikler Doç.Dr.Pınar Okyay Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlı Anabilim Dalı 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Sunum Planı Dünya kanser yükü İnsidans Mortalite Kanser Kontrolünde DSÖ Yaklaşımı/Erken tanı ve tarama Kanser tiplerine göre tarama Meme kanseri Serviks kanseri Kolorektal kanser Tarama ile ilgili sorunlar Gelecekte neler bekliyor? 2
Background image of page 2
%13 Dünyadaki Ölümlerin Nedenlere Dağılımı- 2005 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
World Cancer Report 2008, WHO Dünya Kanser Yükü Tahminleri 4
Background image of page 4
Bölgelere Göre Kanser Yükü Tahminleri World Cancer Report 2008, WHO 5
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Bölgelere ve Cinsiyete Göre Kanser Olguları 6
Background image of page 6
2006 Yeni Kanser Olguları, ABD Source: American Cancer Society, 2006. 720,280 679,510 %31 Meme %12 Akciğer & bronş %11 %6 Rahim %4 Non-Hodgkin lenfom %4 Derinin melanomu %3 Tiroid %3 Over %2 Mesane %2 Pankreas %22 Diğer Prostat %33 %13 %10 Mesane %6 Derinin melanomu %5 Non-Hodgkin lenfoma %4 Karaciğer %3 Oral kavite %3 Lösemi %3 Pankreas %2 Diğer %18 7
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
8
Background image of page 8
Kaynak: www.saglik.gov.tr 9
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Kaynak: www.saglik.gov.tr 10
Background image of page 10
11 Vincent Van Gogh
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dünyada kanser ölümlerinde ilk beş. . 1. Akciğer 2. Mide 3. Karaciğer 4. Kolon 5. Meme 1. Meme 2. Akciğer 3. Mide 4. Kolon-rektum 5. Serviks 1. Akciğer 2. Mide 3. Karaciğer 4. Kolon-rektum 5. Ösafagus (Prostat) 12
Background image of page 12
Kanser Ölümleri Tahminleri, ABD, 2006 DSS=Diğer sinir sistemi Kaynak: American Cancer Society, 200 Erkek 291,270 Kadın 273,560 %26 %15 Meme %10 % 6 Pankreas %6 Over %4 Lösemi %3 Non-Hod. lenfoma %3 Rahim %2 Multiple myelom %2 Beyin/DSS %23 Diğer %31 %10 Prostat %9 Pankreas %6 Lösemi %4 Ösafagus %4 Non-Hodgkin lenfoma %3 Mesane %3 Börek %3 Diğer %23 13
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
14
Background image of page 14
Türkiye’de Kadın ve Erkeklerde Ölüm Nedeni Olarak Bildirilen İlk Beş Kanser (1999) * Barsak kanserine bağlı ölümler olarak ince ve kalın barsak kanserine bağlı tüm ölümler alınmıştır. Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü, Seçilmiş 150 Neden, Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Ölümler 1999, Yayımlanmamış Veri Sıra no Erkek Kadın Tanı n % Tanı n % 1 Trakea, bronş, akciğerin malign tümörleri 6292 41.1 Trakea, bronş, akciğerin malign tümörleri 1154 14.9 2 Mide kanseri 1370 9.0 Meme kanseri 1059 13.7 3 Prostat kanseri 968 6.3 Mide kanseri 774 10.0 4 Barsak kanseri 910 5.9 Barsak kanseri 654 8.5 5 Lösemi 695 4.6 Lösemi 469 6.1 6 Diğer 5062 33.1 Diğer 3621 46.8 TOPLAM 15297 100.0 TOPLAM 7731 100.0 15
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ulusal Hastalık Yükü Çalışması, 2000, Türkiye 16
Background image of page 16
Kanser Ölümleri, Türkiye, 2005 17
Background image of page 17

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 18
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 52

34811 - Kanser Epidemiyolojisi Erken Tani ve Taramalarda...

This preview shows document pages 1 - 18. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online