{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

34831 - Kolorektal Kanser Epidemiyolojisi Do Dr Pinar Okyay...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kolorektal Kanser Epidemiyolojisi Doç. Dr. Pınar Okyay Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
25 Mayıs 1954 Türkiye, Osmanlı borçlarının son taksitini ödedi. Düyun-u Umumiye İdaresi (1881-1928 )
Background image of page 2
Epidemiyoloji Epi+Demos+Logos “İnsanlar üzerinde inceleme yapan bilim” Last (1998): “ Epidemiyoloji, toplumlarda sağlıklı ilgili durum ve olayların ve bunları meydana getiren faktörlerin toplumda dağılımını inceleyen ve bu bilgileri sağlık problemlerinin kontrolünde uygulayan bilimdir .” Dağılım>>> Tanımlayıcı epidemiyoloji Nedenler>>> Analitik epidemiyoloji Teşhis/Tedavi/Önlem>>>Deneysel epidemiyoloji
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Sunum Planı İnsidans İnsidans Mortalite Mortalite YER KİŞİ ZAMAN  
Background image of page 4
İnsidans
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Kolorektal Kanser İnsidansı, 2002 (100 000 yaşa standartize insidans hızları)
Background image of page 6
Kolorektal Kanser İnsidansı,2002 (100 000 yaşa standartize insidans hızları)
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2006 Yeni Kanser Olguları, ABD Source: American Cancer Society, 2006. 720,280 679,510 31% Meme 12% Akciğer & bronş 11% Kolon & rectum 6% Rahim 4% Non-Hodgkin lenfoma 4% Derinin melanomu 3% Tiroid 3% Over 2% Mesane 2% Pankreas 22% Diğer Prostat 33% Akciğer & bronş 13% Kolon & rektum 10% Mesane 6% Derinin melanomu 5% Non-Hodgkin4% lenfoma Karaciğer 3% Oral kavite 3% Lösemi 3% Pankreas 2% Diğer 18%
Background image of page 8
İnsidans Kolorektal Kanser İnsidansı, 2000-2004,ABD (100 000 yaşa standartize insidans hızları)
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ABD’nde Kanser İnsidans Hızları*, 1975-2002 0 50 100 150 200 250 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 Kolon ve rektum 100,000’de hız Meme Akciğer Uterus Over Non-Hodgkin lenfoma *Her 100,000, 2000 yılı yaşa standartize ABD populasyonu için Kaynak: Surveillance, Epidemiology, and End Results Program, 1975-2002, Division of Cancer Control and Population Sciences, National Cancer Institute, 2005.
Background image of page 10
Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 38

34831 - Kolorektal Kanser Epidemiyolojisi Do Dr Pinar Okyay...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online