34841 - Meme Kanseri Epidemiyolojisi Do. Dr. Pnar Okyay...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Meme Kanseri Epidemiyolojisi Do. Dr. Pnar Okyay Gustav Klimt 1862-1918 Epidemiyoloji Epi+Demos+Logos nsanlar zerinde inceleme yapan bilim Last (1998): Epidemiyoloji, toplumlarda salkl ilgili durum ve olaylarn ve bunlar meydana getiren faktrlerin toplumda dalmn inceleyen ve bu bilgileri salk problemlerinin kontrolnde uygulayan bilimdir . Dalm>>> Tanmlayc epidemiyoloji Nedenler>>> Analitik epidemiyoloji Tehis/Tedavi/nlem>>>Deneysel epidemiyoloji Sunum Plan nsidans nsidans Mortalite Mortalite YER K ZAMAN Meme sorunlar Kadnlar: Yaamlarnn herhangi bir zamannda, %50si herhangi bir meme problemi iin tbbi yardm %25i meme biyopsisi Meme kliniklerine bavuranlarn %90nda benign meme patolojisi Meme kanseri sk grlr. Dnyada (2002); 1 033 000 yeni olgu Yzbinde 34.9* ile kadnlarda en ok grlen kanser *Yaa gre standartize Dnya nfusuna gre ABDnde Kanser nsidans Hzlar*, 1975-2002 50 100 150 200 250 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 Kolon ve rektum 100,000de hz Meme Akcier Uterus Over Non-Hodgkin lenfoma *Her 100,000, 2000 yl yaa standartize ABD populasyonu iin Kaynak: Surveillance, Epidemiology, and End Results Program, 1975-2002, Division of Cancer Control and Population Sciences, National Cancer Institute, 2005. AVRUPADA MEME KANSER NSDANSI*-2000 *Tm ya gruplar, Standart Dnya populasyonuna gre yaa gre standartize TRKYEDE KADINLARDA EN OK GRLEN ON KANSER TR,1998 OLGU NSDANS ORGANLAR Say % (Yzbinde) TOPLAM 13.707 100 42.71 Meme 3.190 23.27 9.94 Mide 857 6.25 2.67 Yumurtalk 771 3.85 2.40 Deri 851 6.21 2.65 Kolon 603 4.40 1.88 Akcier 671 4.90 2.09 Serviks 528 3.85 1.65 Beyin 609 4.44 1.90 Kemik ilii 630 4.60 1.96 Rektum 483 3.52 1.51 Dierleri 4514 32.93 14.07 TRKYEDE KADINLARDA EN OK GRLEN...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course SCI 310 taught by Professor Staff during the Fall '10 term at Rutgers.

Page1 / 28

34841 - Meme Kanseri Epidemiyolojisi Do. Dr. Pnar Okyay...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online