{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

34841 - Meme Kanseri Epidemiyolojisi Do Dr Pınar Okyay...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Meme Kanseri Epidemiyolojisi Doç. Dr. Pınar Okyay Gustav Klimt 1862-1918 Epidemiyoloji • Epi+Demos+Logos – “İnsanlar üzerinde inceleme yapan bilim” • Last (1998): “ Epidemiyoloji, toplumlarda sağlıklı ilgili durum ve olayların ve bunları meydana getiren faktörlerin toplumda dağılımını inceleyen ve bu bilgileri sağlık problemlerinin kontrolünde uygulayan bilimdir .” – Dağılım>>> Tanımlayıcı epidemiyoloji – Nedenler>>> Analitik epidemiyoloji – Teşhis/Tedavi/Önlem>>>Deneysel epidemiyoloji Sunum Planı • İnsidans İnsidans • Mortalite Mortalite YER KİŞİ ZAMAN Meme sorunları Kadınlar: • Yaşamlarının herhangi bir zamanında, – %50’si herhangi bir meme problemi için tıbbi yardım – %25’i meme biyopsisi • Meme kliniklerine başvuranların %90’ında benign meme patolojisi Meme kanseri sık görülür. • Dünyada (2002); – 1 033 000 yeni olgu – Yüzbinde 34.9* ile kadınlarda en çok görülen kanser – *Yaşa göre standartize Dünya nüfusuna göre ABD’nde Kanser İnsidans Hızları*, 1975-2002 50 100 150 200 250 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 Kolon ve rektum 100,000’de hız Meme Akciğer Uterus Over Non-Hodgkin lenfoma *Her 100,000, 2000 yılı yaşa standartize ABD populasyonu için Kaynak: Surveillance, Epidemiology, and End Results Program, 1975-2002, Division of Cancer Control and Population Sciences, National Cancer Institute, 2005. AVRUPA’DA MEME KANSERİ İNSİDANSI*-2000 *Tüm yaş gruplar, Standart Dünya populasyonuna göre yaşa göre standartize TÜRKİYE’DE KADINLARDA EN ÇOK GÖRÜLEN ON KANSER TÜRÜ,1998 OLGU İNSİDANS ORGANLAR Sayı % (Yüzbinde) TOPLAM 13.707 100 42.71 Meme 3.190 23.27 9.94 Mide 857 6.25 2.67 Yumurtalık 771 3.85 2.40 Deri 851 6.21 2.65 Kolon 603 4.40 1.88 Akciğer 671 4.90 2.09 Serviks 528 3.85 1.65 Beyin 609 4.44 1.90 Kemik iliği 630 4.60 1.96 Rektum 483 3.52 1.51 Diğerleri 4514 32.93 14.07 TÜRKİYE’DE KADINLARDA EN ÇOK GÖRÜLEN...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 28

34841 - Meme Kanseri Epidemiyolojisi Do Dr Pınar Okyay...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online